IX DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI I FOTOGRAFICZNY „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

IX DIECEZJALNY KONKURS
LITERACKI I FOTOGRAFICZNY
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

PATRONAT HONOROWY:
• Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
• Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty
• Arkadiusz Watoła - Starosta Będziński
• Tomasz Szczerba - Burmistrz Miasta Wojkowice

ORGANIZATOR:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
• Gimnazjum w Wojkowicach
• Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI:
• Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- kształtowanie dojrzałej wiary poprzez pogłębienie refleksji nad tematyką
programu duszpasterskiego na rok 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”,
- pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem,
- ożywienie osobistej wiary, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego,
- pogłębianie zaangażowania i współodpowiedzialności za dawanie świadectwa wiary,
- zachęta do dzielenia się refleksją na temat własnych poszukiwań wypływają-
cych z wiary.


ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej na
temat: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
- literacka: dowolna – proza, poezja (pracę należy dostarczyć wydrukowaną w
3 egzemplarzach w formacie A-4; wymagana jest dodatkowo praca w wersji
elektronicznej*,
- fotografczna - wydrukowane zdjęcia (maksymalnie 5 zdjęć jednego autora),
format 15x21 lub większy; wymagane jest dodatkowo dostarczenie zdjęć w
wersji elektronicznej*,
- fotoreportaż/reportaż - zdjęcia opatrzone komentarzem /opisem/
(wymagana jest dodatkowo załączona praca w wersji elektronicznej*); może
być również forma prezentacji multmedialnej lub flmu.
Oceny prac pod względem merytorycznym, wartości artystycznych i językowych oraz oryginalności i pomysłowości dokona powołane przez organizatora
jury składające się ze specjalistów. Na ocenę wpływa też rozumienie tematu i
zgodność pracy z tematem oraz kreatywność w ujęciu tematu. Decyzja jury
jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
*wersje elektroniczne należy przesłać na e-mail koordynatora.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 20 lutego 2018 r.
na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
ul. Źrałków 1; 42-580 Wojkowice Tel/fax. 032 769 57 62
z dopiskiem IX DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI I FOTOGRAFICZNY
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

KOORDYNATOR KONKURSU:
Justyna Pitas - Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii.
Kontakt: tel: 668 883 587; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
https://www.facebook.com/konkursliterackofotografczny