GMINNY KONKURS LITERACKI

GMINNY KONKURS LITERACKI
„List z Domu Ojca – św. Jan Paweł II do Rodaków w 100 lecie Niepodległości"

Honorowy Patronat:
• Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,
• Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej – Ks. Dr Michała Bordy,
• Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Adama Zielnika
• Księdza kan. Zbigniewa Lutego – proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom.

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych
Klasy 4-8
Gimnazjum klasa 3

CELE:
* Przybliżenie osoby św. Jana Pawła II oraz jego nauczania podczas pielgrzymek do Ojczyzny,
* Przybliżenie wartości patriotycznych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
* Upamiętnienie 60 rocznicy sakry biskupiej i 40 rocznicy pontyfikatu,
* Kształtowanie postaw patriotycznych,
* Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
* Integracja uczniów szkół podstawowych z gminy Wolbrom.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Kategoria literacka – klasy 4-8 SP i 3 gimnazjum
Uczestnicy konkursu piszą list – przesłanie od Jana Pawła II do rodaków w 100 lecie odzyskania Niepodległości. Na podstawie przemówień i kazań św. Jana Pawła II uczestnik stara się wczuć
w nauczanie wielkiego Polaka i napisać list – przesłanie jakie dziś wystosowałby do Polaków.

TERMINY:
Prace proszę przesyłać listownie na adres:
s. M. Borgiasza Szmigiel, ZSP w Wolbromiu, ul. Mariacka 28,
W terminie do 30 października br.

UWAGI
O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni zaproszeniem przesłanym do szkoły.
Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich twórczości oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu. Szczegółowe dane konkursu znajdują się na stronie internetowej ZSP Wolbrom: https://sp1wolbrom.edupage.org

KOORDYNATOR KONKURSU:
S. M. Borgiasza Szmigiel CSCIJ: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom, https://sp1wolbrom.edupage.org

§ 2 Patronat
Konkurs odbywa się pod patronatem:
• Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,
• Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej – Ks. Dr Michała Bordy,
• Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Adama Zielnika
• Księdza kan. Zbigniewa Lutego – proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu.

§ 3 Temat konkursu
Temat konkursu:
„List z Domu Ojca – św. Jan Paweł II do Rodaków w 100 lecie Niepodległości"

§ 4 Cele konkursu
Celem konkursu jest:
* Przybliżenie osoby św. Jana Pawła II oraz jego nauczania podczas pielgrzymek do Ojczyzny,
* Przybliżenie wartości patriotycznych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
* Upamiętnienie 60 rocznicy sakry biskupiej i 40 rocznicy pontyfikatu,
* Kształtowanie postaw patriotycznych,
* Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
* Integracja uczniów szkół podstawowych z gminy Wolbrom.

§ 5 Uczestnicy i kategorie wiekowe
1. Konkurs jest skierowany do uczniów Gminy Wolbrom i organizowany jest dla uczniów:
szkoła podstawowa: klasy IV – VIII, szkoła gimnazjalna – klasy III
z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
a) klasy IV – VI szkoły podstawowej,
b) klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum.

2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) szkolnym,
b) gminnym.

§ 6 Zadania do wykonania
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy literackiej.
Uczestnicy konkursu piszą list – przesłanie od Jana Pawła II do rodaków w 100 lecie odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny.
Na podstawie dowolnie wybranych przemówień i kazań św. Jana Pawła II, wygłoszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny, uczestnik stara się wczuć w nauczanie patriotyczne i religijne wielkiego Polaka i Małopolanina, a następnie napisać list – przesłanie jakie dziś wystosowałby do Polaków.
List może zawierać cytaty z nauczania św. Jana Pawła II, ale w ilości nie większej niż ¼ całości tekstu
i wyraźnie oznaczone cudzysłowem oraz przypisem.

3. Forma wypowiedzi: list - przesłanie.
List może być dzielony na punkty i podtytuły – podobnie jak wszystkie pisma papieskie.
Maksymalna długość listu 1 kartka (2 strony) A4, pisany na komputerze czcionką Arial, rozmiar 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5 cm.

4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę wg wzoru:
Klasa....................................................................
Imię i nazwisko autora pracy .....................................
Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ....................
Nazwa i adres szkoły ...............................................
oraz zgodę na publikację danych: Załącznik 1.

5. Do konkursu gminnego szkoła zgłasza prace wytypowane przez szkolną komisję kwalifikacyjną.

6. Prace, w formie papierowej, należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu, lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.

§ 7 Termin konkursu
Pisemne prace należy dostarczyć do 30 października 2018 r.

§ 8 Kryteria oceny
1. Ocenie podlegają wyłączenie prace przygotowane w sposób określony w § 6
i zakwalifikowane do etapu gminnego przez szkolną komisję konkursową.

2. Ocenie podlegają wyłącznie oryginalne prace autorskie, dotychczas niepublikowane
i nieprezentowane w innych konkursach.

3. Kryteria oceny prac:
a) wartości merytoryczna pracy;
b) oryginalność i pomysłowość;
c) walory twórcze;
d) poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna, interpunkcyjna.

§ 9 Zwycięzcy i nagrody
1. Na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody dla autorów prac, które uzyskają najwyższe wyniki.

2. Informacja o wynikach oceny prac będzie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu: https://sp1wolbrom.edupage.org

3. Planowany termin ogłoszenia wyników to 5 listopada2018 r.

4. Nagrody zostaną wręczone 12 listopada 2018 r. na zakończenie roku jubileuszowego
100 odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę o godz.1000 w Zespole Szkolno – przedszkolnym w Wolbromiu. O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni zaproszeniem przesłanym do szkoły.

§ 10 Prawa autorskie
1. Prace złożone w konkursie nie będą zwracane autorom i nie będą wykorzystywane
do innych celów poza konkursem.

2. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą RODO .

3. Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich twórczości oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

§ 11 Postanowienia ogólne
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://sp1wolbrom.edupage.org

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu.

4. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie zostanie opublikowana na stronie: https://sp1wolbrom.edupage.org

5. Koordynator konkursu:
s. M. Borgiasza Szmigiel CSCIJ, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ....................................................................
w konkursie „List z Domu Ojca – św. Jan Paweł II do Rodaków w 100 lecie Niepodległości" organizowanym przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, 32 -340 Wolbrom, oraz na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko) na potrzeby konkursu – na stronie internetowej organizatora: https://sp1wolbrom.edupage.org

...............................................................................
Data, podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka