Regulamin XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych

XXIII K O N K U R S W I E D Z Y B I B L I J N E J
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,11)

HONOROWY PATRONAT:

• Biskupi poszczególnych diecezji

ADRESACI:

• uczniowie klas V – VII szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:

• Wydziały Katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
• diecezjalni doradcy metodyczni religii,
• lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU:

• Poznanie Ewangelii według św. Marka,
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
• Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
• Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
więcej TUTAJ