II DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY „HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

II DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY
„HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

PATRONAT HONOROWY:
Dyrektor Wydziału Katechetycznego ksiądz dr Michał Borda

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej
42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Gołonoska 23
tel./fax (32) 264-02-14

ADRESACI:
Uczniowie klas I szkół podstawowych,
- uczestnicy mogą być zgłaszani przez różne placówki: szkoły, parafe, ośrodki
kultury, a także indywidualnie.

CELE KONKURSU:
Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej
uczniów.
Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalnoinstrumentalnych.
Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Popularyzacja kolęd i pastorałek.
Uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo kolęd.
Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji.
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Pobudzenie do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Utwór może być wykonywany przez solistę.
Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden utwór.
Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika.
Każdy utwór muzyczny powinien trwać nie dłużej niż 4 minuty.
Jury oceniać będzie:
dobór repertuaru,
intonację,
emisję głosu, dykcję,
ogólny wyraz artystyczny.
Akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany z płyty
CD lub grany na żywo (do dyspozycji jest pianino).
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, a opiekunowie
podziękowanie.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich
wizerunku oraz ich występów w celu promocji talentu uczestników
oraz idei konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać za pośrednictwem fax: (32)264
-02-14, w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2018 r. według poniż-
szego wzoru: placówka, pełne imię i nazwisko ucznia, pełne imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, tytuł kolędy.
Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić drukowanymi literami.

TERMIN:
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 26 dnia 12.01.2018 r.
o godz. 11:00.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Monika Kijanka, tel. (32) 264-02-14

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
www.sp26dg.edupage.org