XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PIOSENKI RELIGIJNEJ
PATRONAT HONOROWY:


Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafa św. Floriana Męczennika w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Sosnowcu

ADRESACI:
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Sosnowcu
Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych w Sosnowcu

CELE KONKURSU:
pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła
lokalnego
pogłębienie uczuć religijnych
rozwijanie duchowości uczniów
popularyzacja piosenek religijnych
rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów
integracja środowiska uczniowskiego w naszym mieście
aktywizacja nauczycieli do pracy przy organizacji konkursu

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Konkurs odbywa się w kategorii: solista, duet, zespół (min 4 max 6
osób)
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VII
• Komisja w etapie szkolny wyłania w każdej kategorii wiekowej zwycięzcę, który przechodzi do etapu międzyszkolnego: 1 solista, 1 duet, 1 zespół
Uczestnicy wykonują 1 utwór o tematyce religijnej (max 3 zwrotki)
Opiekunowie zapewniają wykonawcą podkład muzyczny do
prezentowanego utworu

• Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, magnetofon, gitarę
• W prezentacji będzie brana pod uwagę:
• czystość wykonania,
• wrażenie artystyczne.

TERMIN:
16 marca 2018 r.
Zgłoszenia do konkursu należy przekazać do 2 marca 2018 r.
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Sosnowcu
ul. Kisielewskiego 4 b tel. (32) 263 17 30
Zgłoszenia należy przesłać faksem na karcie podpisanej przez dyrektora szkoły
i wypełnionej komputerowo.
Planowany przebieg konkursu
- rozpoczęcie godz. 12.30
- prezentacja piosenek
- poczęstunek
- ogłoszenie wyników - wręczenie nagród

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Agnieszka Furtacz – tel. 511-839-029
mgr Joanna Zyguła