I Diecezjalny Konkurs Biblijno-Plastyczny

I DIECEZJALNY KONKURS

BIBLIJNO - PLASTYCZNY

„Cuda Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza”

Patronat Honorowy:

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

- Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

AdresaCI:

- Uczniowie klas I-III

- Uczniowie klas IV-VIII

Cele Konkursu:

 • przybliżenie nauczania Jezusa,
 • zachęta do czytania Ewangelii i życia zgodnego z Jej przesłaniem,
 • pobudzenie do zainteresowania Pismem Świętym,
 • pogłębienie uczuć religijnych,
 • rozwijanie kreatywności uczniów – rozbudzenie wyobraźni.

Zasady Uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter jednoetapowy,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej: każdy uczeń wybiera perykopę z Ewangelii św. Łukasza, przedstawiającą jeden z cudów Jezusa,
 • technika pracy: rysunek, malarstwo
 • format pracy: A4
 • do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy lub adres mailowy oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na wzięcie udziału dziecka w konkursie,
 • prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III oraz kl. IV – VIII,
 • ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu
 • estetyka pracy, kreatywność i oryginalność pomysłu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac konkursowych. Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 07.02.2020 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac (rodzice/ prawni opiekunowie autorów) wyrażają zgodę na prezentację ich wytwórczości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

TERMIN:

Termin dostarczenia prac do dn. 31.01.2020 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, ul. Reymonta 36, 41- 205 Sosnowiec, tel. 32/291-32-34

O wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem.

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Dawid Drogosz – tel. 501-108-911

mgr Aneta Konopka – tel. 503-357-043

STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:

http://sp10.vot.pl/