IV Diecezjalny Konkurs Muzyczny "Hej kolęda, kolęda"

IV DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!

Honorowy patronat: Dyrektor Wydziału Katechetycznego ksiądz dr Michał Borda

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Gołonoska 23

tel. (32) 264-02-14

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I szkół podstawowych,

- uczestnicy mogą być zgłaszani przez różne placówki: szkoły, parafie, ośrodki kultury, a także indywidualnie

Cele konkursu:

- Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów.

- Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych.

- Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

- Popularyzacja kolęd i pastorałek.

- Uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo kolęd i pastorałek.

- Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji.

- Rozwijanie kreatywności uczniów.

- Pobudzenie do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu:

- Utwór może być wykonywany przez solistę.

- Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden utwór.

- Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika.

- Prezentowany utwór muzyczny powinien trwać nie dłużej niż 4 minuty.

- Jury oceniać będzie:

* dobór repertuaru,

* intonację,

* emisję głosu, dykcję,

* ogólny wyraz artystyczny.

- Akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany z płyty CD lub grany na żywo.

- Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

- Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, a opiekunowie podziękowanie.

- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich występów             w celach wizerunkowych szkoły. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych             w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

- Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres e-mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                            w nieprzekraczalnym terminie do 03.01.2020 r. według poniższego wzoru:

Placówka

Pełne imię i nazwisko ucznia

Pełne imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Tytuł kolędy

       

Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić drukowanymi literami

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej w dniu 10.01.2020 r. o godz. 1100.

Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do włączenia się do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w konkursie.

OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

w IV Diecezjalnym Konkursie Muzycznym Hej, kolęda, kolęda!, który odbędzie się dnia 10.01.2020 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej ul. Gołonoska 23.

                                                                                             …………………………………….

                                                                                             (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

  1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  1. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzeniaIV Diecezjalnego Konkursu Muzycznego „Hej, kolęda, kolęda!”
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
  1. Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. Za dokumentację konkursu oraz zawarte w nich dane osobowe uczniów odpowiadają organizatorzy konkursu.
  1. Dane przetwarzane będą w dniu konkursu W tym czasie uczestnik, rodzic lub prawny opiekun, ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich edycji, a także ma prawo żądać zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Następnie dane zostaną zarchiwizowane przez szkołę. Osoba, której dane dotyczą lub rodzic, lub prawny opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  1. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go, jako finalisty. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1191).
  2. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych, i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii w publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej. Materiały są eksponowane na stronie internetowej przez okres 3 lat.

…………………………………….

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)