XXV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXV W O J E W Ó D Z K I

K O N K U R S   W I E D Z Y   B I B L I J N E J

dla klas VI-VIII szkół podstawowych

w roku szkolnym 2019/2020

HONOROWY PATRONAT:

Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski

Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer

ADRESACI:

Uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych uczęszczający na lekcje religii

ORGANIZATOR:

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

ZASADY:

ETAP SZKOLNY:

Dnia 24.10.2019 r. katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły

w oparciu o materiały przekazane przez Wydział Katechetyczny w Sosnowcu.

Do następnego etapu przechodzi tylko 3 najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora dekanalnego do dnia 8.11.2019 r. 

ETAP DEKANALNY:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 21.11.2019 r. według zasad podanych przez koordynatora dekanalnego, w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział. Do finału wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczestników z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Komisja przesyła protokół do Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie do dnia 13.12.2019 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziale Katechetycznym.

FINAŁ WOJEWÓDZKI:

Finał konkursu odbędzie się w Częstochowie w dniu 27.02.2020 r.

KOMISJE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU:

etap szkolny – nauczyciele religii, przedstawiciele grona pedagogicznego

poszczególnych szkół, duszpasterze

etap dekanalny – dekanalny koordynator konkursu biblijnego, osoby wyznaczone

finał wojewódzki – osoby wyznaczone przez organizatora konkursu

TERMINARZ KONKURSU:

Etap szkolny – 24 października 2019 r.

Etap dekanalny – 21 listopada 2019 r.

Finał wojewódzki – 27 lutego 2020 r.

LITERATURA:

Etap szkolny:

Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap dekanalny:

Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:

Ewangelia według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Wstęp do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Przypisy do Ewangelii według św. Jana (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Ks. Stanisław Mędala, Nowy Komentarz Biblijny. Ewangelia według świętego Jana

rozdziały 1-12, tom IV, część I, red. A. Paciorek, R. Bartnicki, T. Brzegowy,

A. Tronina, J. Warzecha, wyd. Edycja Świętego Pawła, s. 39-45

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, praca zbiorowa pod redakcją ks. Antoniego

Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa

2017, ss. 131- 134; 141-143; 184-188; 195-196; 207-209; 212-214; 217-219; 222-

224; 227-228; 230-232; 239- 242; 246-248; 254-256; 261-263; 266-267; 270-272;

274-276; 279-280; 283-285; 311-313; 316-318.

NAGRODY:

Dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody ustalone przez organizatora: nagrody rzeczowe oraz dodatkowo, dla laureatów trzech pierwszych miejsc, karty

podarunkowe, których wartość zależy od zajętego miejsca (I miejsce – 1500 zł,

II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł)

Nagrody w postaci kart podarunkowych przewidziane są również dla katechetów,

którzy przygotowali do konkursu laureatów trzech pierwszych miejsc.