RODZINNY KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN
RODZINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
"Świat to gościnny dom dla wszystkich".

PATRONAT HONOROWY:
– Caritas Polska
– Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Jaworznie- Długoszynie

ORGANIZATOR:
Szkolne Koło Caritas działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie, ul. Chropaczówka 101

ADRESACI:
Dzieci i młodzież szkolna od 6 -15 lat wraz z dorosłym członkiem rodziny (dziecko+rodzic, babcia, dziadek itp.)

CELE KONKURSU:
- Przybliżenie nauczania Papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato Si' dotyczącego troski o ziemię jako nasz wspólny dom,
-Kształtowanie w uczniach postawy wdzięczności i postawy szacunku wobec stworzenia,
-Motywowanie do aktywnego dbania o środowisko.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I.Dzieci przedszkolne,
Uczniowie klas I-III
• praca plastyczna dowolną techniką (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich)
w formacie A3
Na odwrocie pracy powinna znaleźć się czytelna informacja zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane kontaktowe opiekuna. Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na przetwarzanie danych osobowych (warunek konieczny).

II.Uczniowie klas od IV do VIII
– plakat,
– grafika komputerowa (wydruk A4),
– prezentacja multimedialna (na nośniku danych lub przesłana elektronicznie).
Prace muszą być opisane czytelną informacją zawierająca: tytuł konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje wraz z dokładnym adresem, dane kontaktowe opiekuna. Do pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie prace mają być wykonane wspólnie z dorosłym członkiem rodziny.

Jury będzie oceniać:
– oryginalność i innowacyjność pomysłu,
– twórczą inwencję,
– sposób przygotowania i wybór materiałów
– estetykę.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na wystawie podczas Gali Konkursowej i na ekologicznym profilu Facebook prowadzonym przez Szkolne Koło Caritas. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

TERMIN:
Prace należy dostarczyć osobiście do dn. 10.01.2020r.
bądź drogą pocztową na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaworznie,
ul. Chropaczówka 101 (o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysta Gala Finałowa przewidziana jest na marzec 2020r. O dokładnym terminie Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnymi zaproszeniami. Dla uczestników Organizator przewidział dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe dla laureatów.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Bogusława Seremet, tel. 507 871 455
Józef Urbanik, tel. 502 162 843

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka TUTAJ

Oświadczenie współuczestnika konkursu TUTAJ