IX Regionalny Konkurs Plastyczny "ANIOŁ NA..."

IX REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY
"ANIOŁ NA..."

Patronaty
Planowane jest pozyskanie patronatów:
• Małopolskiego Kuratora Oświaty,
• Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
• Proboszcza Parafii św. Andrzeja Boboli w Bukownie,
• Burmistrza Miasta Bukowno.

Adresaci konkursu
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczący się w:
• szkołach ogólnodostępnych;
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych;
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych;
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

UWAGA! Konkurs NIE dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Cele konkursu
• Zaprezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
• Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
• Integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.
• Zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych.

Warunki uczestnictwa
• Jedna placówka może zgłosić do udziału w konkursie 10 prac plastycznych wykonanych przez różnych uczestników.
• Prace konkursowe muszą zostać przesłane/dostarczone na adres podany przez Organizatora do dnia 20 listopada 2020 roku. Prace dostarczone po tym terminie nie zostaną ocenione.

Zasady konkursu
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać anioła.
• Anioł powinien odnosić się do jakiejś sytuacji lub okoliczności (np. na dobry humor, na szczęście, na dobry sen, na radosny dzień, na udaną podróż, itp.).
• Nazwa anioła musi się znaleźć z przodu pracy plastycznej.
• Obowiązkowy format pracy to A4 (210 mm na 297 mm).
• Praca musi być wykonana na grubym papierze – bloku technicznym lub kartonie.
• Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, z zastrzeżeniem, by jej ekspozycja była możliwa w przeszklonej antyramie.
• Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną metryczkę.
• Metryczka została zamieszczona w załączniku do regulaminu.
• PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE.

Komisja konkursowa
• Komisję konkursową powołuje Organizator.
• Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

Kryteria oceny
Prace konkursowe zostaną podzielone na kategorie pod względem rodzaju niepełnosprawności autora. W poszczególnych kategoriach zostaną wybrani laureaci.
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• pomysłowość i oryginalność,
• dobór nazwy do postaci,
• dobór techniki i estetyka pracy,
• czytelność i komunikatywność dla odbiorcy.

Zgłaszanie prac konkursowych
• Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do dnia 20 listopada 2020 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 8
32 – 332 Bukowno
z dopiskiem na kopercie "Regionalny Konkurs Plastyczny – Anioł na..."
• Przesyłka musi zawierać pracę plastyczną uczestnika z wypełnioną i przyklejoną na odwrocie metryczką. Przesyłka może zawierać wszystkie prace z danej placówki.
• Prace można także dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie (do sekretariatu) w godzinach 7.30 – 14.30.

Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej, ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno podczas uroczystej gali.
Wyniki konkursu zostaną ponadto opublikowane na witrynie internetowej poświeconej konkursowi, zaś opiekunowie laureatów powiadomieni telefonicznie.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
Dodatkowo zostanie zorganizowana w budynku Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka" im. Aliny Ratusińskiej wystawa pokonkursowa prac, a po jej zakończeniu prace konkursowe zostaną przekazane na ręce sponsorów i partnerów przedsięwzięcia.
Uczestnicy są zobowiązani do odbioru nagród podczas uroczystej gali lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem. Organizator nie przewiduje dostarczenia nagród uczestnikom. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność Organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe
Osoby zgłaszające prace na konkurs są zobowiązane do pozyskania od opiekunów uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie rodzica/ opiekuna oraz klauzula informacyjna zamieszczone są w załącznikach do regulaminu.
Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw i we wszystkich innych wydawnictwach.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

Oświadczenie rodzica TUTAJ
Metryczka TUTAJ
Klauzula informacyjna TUTAJ