Diecezjalny Konkurs Gier Planszowych „Poznaję świętego Jana Pawła II”

DIECEZJALNY KONKURS
GIER PLANSZOWYCH
Poznaję świętego Jana Pawła II"


PATRONAT HONOROWY
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
- Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

ADRESACI
- Uczniowie klas I- III szkół podstawowych
- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

CELE KONKURSU
• Propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II,
• kultywowanie pamięci o Papieżu,
• pogłębienie uczuć religijnych,
• rozbudzenie aktywności twórczej.

ZASADY UCZESTNICTWA
• konkurs ma charakter jednoetapowy,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej: gry planszowej dotyczącej życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II,
• uczeń może wykonać pracę odwołującą się do wszystkich aspektów życia i pontyfikatu Papieża z Polski lub np. do jednego aspektu, tj. podróże apostolskie św. Jana Pawła II, nauczanie Papieża, twórczość itp.
• format planszy do gry: A3, liczba graczy: min. 3 osoby,
• uczeń opracowuje instrukcje gry, plansze, pionki, karty pytań,
• grę może stworzyć jeden uczeń lub kilku uczniów,
• do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy lub adres mailowy oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na wzięcie udziału dziecka w konkursie,
• prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych kl. I – III oraz IV – VIII
• ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac konkursowych. Jeśli gry nie zostaną odebrane do dnia 14.05.2021 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac (rodzice/ prawni opiekunowie autorów) wyrażają zgodę na prezentację ich wytwórczości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

TERMIN
Termin dostarczenia prac do dn. 07.05.2021 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, ul. Reymonta 36, 41- 205 Sosnowiec, tel. 32/291-32-34

O wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU
mgr Dawid Drogosz – tel. 501-108-911
mgr Aneta Konopka – tel. 503-357-043

STRONA INTERNETOWA I METRYCZKA DO POBRANIA
http://sp10.vot.pl/