IX Diecezjalny Konkurs „Św. Jan Paweł II – Totus Tuus”

IX DIECEZJALNY KONKURS
„Św. Jan Paweł II – Totus Tuus"


HONOROWY PATRONAT:
J.E. Ksiądz Biskup dr Piotr Skucha

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas I – VIII

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu, ul. B. Prusa 253a ( tel. 32/263-35-82, fax. (32) 750-87-42)
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu.

CELE:
- zapoznanie z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
- przybliżenie przesłania XX Dnia Papieskiego,
- upamiętnienie 101 rocznicy Urodzin Karola Wojtyły
- upamiętnienie 30 rocznicy IV pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski,
- przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II,
- kształtowanie postawy wdzięczności za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka, inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym i społecznym,
- kształtowanie postawy miłosierdzia w życiu osobistym i społecznym,
- zachęta do podążania drogą świętości,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Plastyczna - dla uczniów klas I-III
2. Wiedza na temat św. Jana Pawła II - dla uczniów klas IV-VIII

KATEGORIA PLASTYCZNA:
Indywidualna praca płaska wykonana w technice wybranej z następujących: rysunek (może być wykonany ołówkiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchy pastel – powinien być utrwalony), malarstwo, collage, wydzieranka, wyklejanka (pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki), z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich; format - A3 lub A4.
Kryteria oceniania:
- zgodność pracy w tematyką konkursu,- inwencja twórcza,
- estetyka i samodzielność wykonania.
Do dnia 05.05.2021r.(środa) należy przesłać 4 prace z danej szkoły na adres: Szkoła Podstawowa Nr 42, 41-219 Sosnowiec ul. Prusa 253a, opatrzone metryczką, która powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Wręczenie nagród odbędzie się dn. 02.06.2021r. (środa). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

KATEGORIA: WIEDZA O JANIE PAWLE II
Do dnia 05.05.2021r.(środa) należy zgłosić maksymalnie 4 uczestników z danej szkoły. Dnia 18.05.2021r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 42 ul. B. Prusa 253a o godzinie 13:00 uczniowie piszą test.
Wręczenie nagród odbędzie się dn. 02.06.2021r.(środa). Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o ich odbiorze indywidualnym zaproszeniem skierowanym na adres szkoły.

OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES TEMATYCZNY - MATERIAŁY DO POBRNIA:
Wszystkie materiały konkursowe, zawierające biografię św. Jana Pawła II oraz dodatkowe lektury uzupełniające, w oparciu o które zostanie opracowany test konkursowy, będą dostępne w formie wydruku w Wydziale Katechetycznym, oraz w zakładce KONKURSY 2020/2021 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGI:
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji.
Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 18.06.2021r. przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria: wiedza o Janie Pawle II prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinno ono zawierać następujące informacje: Nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie............................................
Adres Szkoły ..............................................................................................
Miejscowość ...............................................................................................
Klasa .......................................................................................................
oraz umieszczanie wizerunku mojego dziecka przez organizatorów IX DIECEZJALNEGO KONKURSU „Św. Jan Paweł II – Totus Tuus" oraz innych podmiotów będących współorganizatorami konkursu, w celu organizacji i przeprowadzenia w/w przedsięwzięć oraz publikowania informacji w serwisach internetowych Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz współorganizatorów. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu dokumentacji w/w przedsięwzięcia.

 


Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego