VII Regionalny konkurs poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego

VII REGIONALNY KONKURS POŚWIĘCONY POEZJI
KS. JANA TWARDOWSKIEGO:
„Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą"

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Zespole Szkół Nr 2 w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Parafia Podwyższenia Św. Krzyża w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie klas I -VIII szkół podstawowych Diecezji Sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- rozbudzenie zainteresowań poezją religijną oraz jej promocja,
- upowszechnianie sztuki „żywego" słowa,
- poznanie twórczości ks. Jana Twardowskiego,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej poezją ks. J. Twardowskiego,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
- promowanie wartości nieprzemijających.

ZASADY UCZESTNICTWA:
KATEGORIA PLASTYCZNA - PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY - DLA UCZNIÓW KL. I – III:
Uczeń indywidualnie wykonuje pracę, która będzie twórczym zilustrowaniem wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Format oraz technika pracy jest dowolna. Dopuszcza się formę płaską i przestrzenną. Praca powinna zwierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, tytuł wiersza, nazwę szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prosimy o dołączenie do pracy plastycznej - tekstu wiersza.
Komisja konkursowa ocenia:* zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza, * inwencję twórczą,
* estetykę i samodzielność wykonania.
KATEGORIA RECYTATORSKA DLA UCZNIÓW KL. IV – VIII:
Recytacja wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Można wykorzystać rekwizyty.
Komisja konkursowa ocenia w skali od 0 do 5 punktów: *stopień opanowania pamięciowego tekstu, *interpretację tekstu, *ogólne wrażenie artystyczne. NALEŻY PRZESŁAĆ DO ORGANIZATÓRÓW NAGRANIE VIDEO Z RECYTACJĄ WYBRANEGO WIERSZA!

TERMIN:
Do 31.03.2021r. każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne na adres: Zespól Szkół Nr 2, 41-219 Sosnowiec, ul. B. Prusa 253a.
Do 31.03.2021r. każda szkoło przesyła nagrania vidoe maksymalnie 3 uczestników w kategorii recytatorskiej - tylko na adres mailowy koordynatorów.
Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o terminie rozdania nagród indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Ewa Felis - tel. 530-271-889; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Klaudia Kwiatkowska - tel. 783-291-210; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
mgr Sylwia Wasiel tel. 502 243 821: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZGŁOSZENIA uczestników w Kategoria - RECYTATORSKA prosimy przesyłać tylko na adres e-mailowy koordynatorów konkursu. Powinny one zawierać następujące informacje: Nazwa szkoły (dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz telefon kontaktowy i e-mail, imię i nazwisko ucznia/klasa.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie............................................
Adres Szkoły ..............................................................................................
Miejscowość ...............................................................................................
Klasa .......................................................................................................
oraz umieszczanie wizerunku mojego dziecka przez organizatorów VII Regionalnego Konkursu poświęconego twórczości ks. Jana Twardowskiego: „Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą" oraz innych podmiotów będących współorganizatorami konkursu, w celu organizacji i przeprowadzenia w/w przedsięwzięć oraz publikowania informacji w serwisach internetowych Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz współorganizatorów. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu dokumentacji w/w przedsięwzięcia.

 


Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego