DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY „TRYPTYK WIELKANOCNY”

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
„TRYPTYK WIELKANOCNY"

PATRONAT HONOROWY Ksiądz Biskup Dr Piotr Skucha

ORGANIZATOR Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bydlinie; Parafia Bydlin

ADRESACI KONKURSU
uczniowie szkół podstawowych

CELE KONKURSU
pogłębienie wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa,
rozwijanie wrażliwości plastycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.
2. Praca może być wykonana techniką dowolną, musi być wolnostojąca,
format: minimum A4, maksimum 3 x A4.
Pracę należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa – szkoła, adres szkoły - telefon, opiekun (nauczyciel) ucznia.
3. Szkołę mogą reprezentować najwyżej trzy prace w każdej kategorii.
4. Każdą pracę wykonuje najwyżej dwóch uczniów.
5. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
• szkoła podstawowa kl. I – III
• szkoła podstawowa kl. IV – VI
• szkoła podstawowa kl. VII, VIII.
6. Oceny prac pod względem wartości artystycznych i religijnych oraz oryginalności i pomysłowości dokona jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a opiekunowie podziękowania. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.
8. Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele w Bydlinie oraz w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu.
9. Prace można odebrać po zakończeniu konkursu, jednak organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanymi pracami.
10. Autorzy prac wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie ich wizerunku w zakresie organizacji konkursu.
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

TERMIN
Prace należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 r.
w Szkole Podstawowej w Bydlinie;
ul. Legionów 32; 32 – 310 Klucze; tel. 32 642 60 05.

KOORDYNATORZY KONKURSU
Katecheci ZSP w Bydlinie

Karta informacyjna i oświadczenie TUTAJ