II DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNO - PLASTYCZNY „Obrazy Eucharystii ukazane na kartach Pisma Świętego”

II DIECEZJALNY KONKURS
BIBLIJNO - PLASTYCZNY
„Obrazy Eucharystii ukazane na kartach Pisma Świętego"

PATRONAT HONOROWY:
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
- Parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

ORGANIZATOR:
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

ADRESACI:
- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

CELE KONKURSU:
• zachęta do czytania Pisma Świętego i życia zgodnego z Jego przesłaniem,
• wyjaśnienie eucharystycznej obecności Chrystusa w Kościele,
• pogłębienie uczuć religijnych,
• rozwijanie kreatywności uczniów – rozbudzenie wyobraźni.

ZASADY UCZESTNICTWA:
• konkurs ma charakter jednoetapowy,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej: każdy uczeń wybiera fragment Pisma Świętego ukazujący lub zapowiadający Eucharystię, który ilustruje,
• propozycja perykop biblijnych do zobrazowania: Rdz 14,18-20; Wj 12,1-28; Wj 16, 1-35; 1 Krl 17,8-16; Prz 9,1-6; Mk 6,32-44; Mk 14,22-25; Mt 14,13-21; Mt 22,2-14; Mt 26,26-29; Łk 9,12-16; Łk 14,16-24; Łk 22,14-20; Łk 24,13-35; J 6,1-14; J 6,22-59; 1 Kor 11,23-26; Ap 3,20
• technika pracy: rysunek, malarstwo
• format pracy: A4
• do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy lub adres mailowy oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na wzięcie udziału dziecka w konkursie,
• ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu, samodzielne wykonanie pracy,
• estetyka pracy, kreatywność i oryginalność pomysłu.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac konkursowych. Prace plastyczne, jeśli nie zostaną odebrane do dnia 09.04.2021 r., przechodzą na własność organizatora. Autorzy prac (rodzice/ prawni opiekunowie autorów) wyrażają zgodę na prezentację ich wytwórczości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

TERMIN:
Termin dostarczenia prac do dn. 31.03.2021 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu, ul. Reymonta 36, 41- 205 Sosnowiec, tel. 32/291-32-34

O wręczeniu dyplomów i nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Dawid Drogosz – tel. 501-108-911
mgr Aneta Konopka – tel. 503-357-043

STRONA INTERNETOWA I METRYCZKA DO POBRANIA:

http://sp10.vot.pl/