Diecezjalny konkurs plastyczny Plakat upamiętniający polskich policjantów

Diecezjalny konkurs plastyczny
Plakat upamiętniający polskich policjantów,
walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej

WPROWADZENIE
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. uczyniło koniecznym stworzenie aparatu władzy publicznej niepodległego państwa, w tym Policji. 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o Policji Państwowej, na mocy której powołano nową, państwową organizację w zakresie służby bezpieczeństwa. To wydarzenie 1919 roku, jako jedno z wielu istotnych elementów procesu odradzania się Rzeczypospolitej, odbywało się w okresie, gdy Wojsko Polskie prowadziło walki o nowe granice państwa i jego niepodległość. Ówcześni policjanci strzegli bezpieczeństwa i porządku wewnątrz terytorium państwa, a w 1920 roku, gdy wojska sowieckie zbliżały się do Warszawy, ochotniczo i z najwyższym oddaniem stanęli do walki z wrogiem, przynosząc chwałę swej formacji. Walczyli oni w Bitwie Warszawskiej oraz strzegli polskiej granicy na Zbruczu, a na kartach historii zapisały się bohaterskie czyny policjantów m.in. z 213. Policyjnego Pułku Piechoty czy też kawalerzystów z Szwadronów Policji Konnej. We wrześniu 1939 roku polscy policjanci walczyli również w wojnie obronnej Polski, wspomagając Wojsko Polskie. W walkach prowadzonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi poległo ponad dwa tysiące policjantów, a kolejne tysiące trafiło do niemieckiej i sowieckiej niewoli. Ponad sześć tysięcy z nich zostało wiosną 1940 roku zamordowanych przez Sowietów, w ramach Zbrodni Katyńskiej. Jednakże część sił policyjnych zdołała uniknąć sowieckiej niewoli przekraczając wraz z wojskiem polskim granice z Węgrami i Rumunią, gdzie policjanci zostali internowani. Wielu z nich przedostało się później do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Aż dziewięciu z nich służyło w szeregach elitarnej polskiej jednostki Cichociemnych Armii Krajowej i po przerzuceniu do okupowanej Polski realizowali zadania bojowe. Jednymi z najsławniejszych „Cichociemnych Policjantów" są major Jan Piwnik „Ponury" oraz major Bolesław Kontrym.

PATRONAT HONOROWY
Biskup diecezjalny Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Pan nadinsp. Roman Rabsztyn

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Urząd Miejski w Jaworznie
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Jaworznie

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- odkrycie wkładu polskich policjantów w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej;
- poznanie biografii bohaterskich policjantów, którzy w latach 1918-1945 walczyli o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej;
- przypomnienie ważnych kart historii walki o niepodległość naszej Ojczyzny;
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej;
- kształtowanie postaw religijno-patriotycznych;
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych;
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
- uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Uczniowie wykonują plakat upamiętniający polskich policjantów, walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika), bez używania materiałów nietrwałych. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
4. Po wykonaniu pracy należy ją wysłać pocztą lub dostarczyć na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 9 września 2022 r.
5. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2022 r. w Jaworznie, podczas uroczystych obchodów jubileuszu Policji. W czasie uroczystości zostaną wręczone nagrody. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
8. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

LITERATURA (do ewentualnego wykorzystania)
- R. Litwińśki, Kordian Józef Zamorski „granatowy generał, Lublin 2018;
- M. Gajewski, Huzarzy śmierci wojny 1920, Białystok 1999;
- C. Chlebowski, „Ponury" major Jan Piwnik 1912-1944, Wydawnictwo: Rytm 2006;
- W. Konigsberg, Droga „Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Wydawnictwo: Rytm 2011;
- A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939, Wydawnictwo Naukowe PWN 1996;
- W. Pasek, „Żmudzin" Bolesław Kontrym 1898-1953, Wydawnictwo: Rytm 2006;
- W. Pasek, Bolesława Kontryma życie zuchwałe. Biografia, Wydawnictwo: Fronda 2006;
- M. J. Rubas, Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej. Relacje i wspomnienia, Wydawnictwo: Barwa i Broń 2002;
- R. Litwiński, M. Sioma, Kordian Józef Zamorski. Dzienniki (1930-1938), Wydawca: Zysk i S-ka 2011;
- E. Popieliński, Aspirant Władysław Popieliński – bohater wojny obronnej 1939 roku, Wydawca: UG 2007.

karta informacyjna i oświadczenie autora pracy TUTAJ