Diecezjalny konkurs na esej pt. Działalność charytatywna na rzecz innych

Diecezjalny konkurs na esej
pt. Działalność charytatywna na rzecz innych

WPROWADZENIE
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna obejmująca potrzeby duchowe
i materialne człowieka. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę
i przekonania. Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest instytucją charytatywną Kościoła Sosnowieckiego, posiada status organizacji pożytku publicznego. Do zadań Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązuje się do opieki nad dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi ale pomaga się również, uzależnionym, chorym
i samotnym. Realizacja większości przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.
Chcielibyśmy z racji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprosić do udziału w konkursie, którego zadaniem jest utrwalenie w pamięci i podzielenie się z innymi doświadczeniami działalności charytatywnej na rzecz innych. Można opisać własne doświadczenia, osób z najbliższego otoczenia lub przykłady działań charytatywnych innych, które mogą stać się inspiracją dla współczesnego człowieka.

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak – biskup diecezjalny
Ks. dr Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska

ORGANIZATORZY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych (kategoria klasy IV-V oraz kategoria VI-VIII)
i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej. Dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- wychowywanie w poczuciu aktywnego działania na rzecz drugiego człowieka;
- uwrażliwienie na różne obszary biedy ludzkiej, potrzeby i problemy innych;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Konkurs polega na napisaniu eseju na temat: „Działalność charytatywna na rzecz innych".
2. Pracę należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie
4 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia:
1,5 odstępu między wierszami.
3. Po napisaniu eseju należy go przesłać pocztą na adres: Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec do dnia 10 grudnia 2022 r. Proszę dołączyć Kartę informacyjną oraz Oświadczenie autora pracy.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Caritas Diecezji Sosnowcu oraz Wydziału Katechetycznego. Wówczas ogłosimy datę i miejsce wręczenia nagród.
5. Organizator powoła jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a. objętość pracy zgodna z podanymi kryteriami;
b. twórcze i interesujące ujęcie tematu;
c. prace niesamodzielne lub naruszające prawa własności intelektualnej zostaną zdyskwalifikowane.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku w celu promocji idei konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wymagań organizacji konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla finalistów we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Ks. Przemysław Szot: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ks. Michał Borda: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta informacyjna TUTAJ
Oświadczenie autora pracy TUTAJ