Diecezjalny konkurs plastyczny Plakat upamiętniający Rodzinę Ulmów – historia dana i zadana dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej

Diecezjalny konkurs plastyczny Plakat upamiętniający Rodzinę Ulmów – historia dana i zadana dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej

WPROWADZENIE
Papież Franciszek zatwierdził 17 grudnia 2022 r. dekret o męczeństwie rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej oraz ich siedmiorga dzieci. Zostali zamordowani 24 marca 1944 r. przez niemieckich żandarmów za ukrywanie w swoim domu w czasie II wojny światowej ośmiorga Żydów. Ta tragiczna historia wciąż porusza kolejne pokolenia, a sami Ulmowie w ostatnich latach stali się symbolem tych Polaków, którzy zdecydowali się pomóc prześladowanym, nierzadko narażając życie swoje i swoich bliskich. W 1995 r. zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Decyzja Franciszka oznacza, że mogą zostać beatyfikowani.
Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II, włączając się w upowszechnianie wiedzy o męczennikach z Markowej organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej.

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- rozwój tożsamości dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycji i historii, odkrywając heroizm i męczeństwo Polaków w ratowaniu Żydów
- zestawienie historii rodziny Ulmów z innymi losami polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
- poszukiwanie odpowiedzi na pytania o prawdę historyczną i wpływ doświadczenia historycznego na współczesność,
- poszukiwanie pozytywnych wzorców postaw w duchu uniwersalnych wartości,
- pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej,
- kształtowanie postaw religijno-patriotycznych,
- wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych,
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej diecezji sosnowieckiej,
- uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej diecezji sosnowieckiej,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych diecezji sosnowieckiej.
3. Uczniowie samodzielnie tworzą pracę plastyczną w formacie A3, będącą plakatem poświęconym Narodowemu Dniowi Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Plakat powinien zawierać następujące części składowe:
a) nagłówek: „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką",
b) podtytuł będący hasłem konkursu: „ Rodzina Ulmów – historia dana i zadana",
c) datę obchodów: 24 marca 2023 r.,
d) element graficzny inspirowany historią Rodziny Ulmów z Markowej.
4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, np. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wycinanka (bez używania materiałów nietrwałych).
5. Każdy uczeń może wykonać w ramach konkursu tylko jedną pracę.
6. Po wykonaniu pracy należy ją wysłać pocztą lub dostarczyć na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 13 maja 2023 r.
7. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 czerwca 2023 r., na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego www.katecheza.sosnowiec.pl. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.
10. Do dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy".

NAGRODY
Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowanie przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie, ul. Targowa 25.
Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 13 czerwca 2023 r. do 24 czerwca 2023 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.

Karta informacyjna TUTAJ

Oświadczenie TUTAJ