XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.


I. CELE OLIMPIADY
Celem olimpiady jest przedstawienie integralnej wizji człowieka w ujęciu teologii katolickiej.
1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: człowiek, godność osoby, wolność, dusza i ciało, świętość, powołanie; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu chrześcijańskiej antropologii; zapoznanie z biblijnymi przekazami i nauczaniem Kościoła na temat stworzenia człowieka, jego przymiotów i miejsca w świecie; rozumienie egzystencji człowieka jako jedności duszy i ciała oraz komplementarności płci; ukazanie, że zadaniem człowieka jest nieustanne dorastanie do swego człowieczeństwa i rozwój rozumiany jako osobista świętość; ukazanie trudności w drodze do świętości (grzech); poznanie powołania człowieka do życia we wspólnocie; wskazanie na ostateczne przeznaczenie człowieka do życia wiecznego.
2. W zakresie rozwijania umiejętności: odkrywanie własnego istnienia jako kobieta lub mężczyzna; odczytywanie powołania do świętości nie w oderwaniu od innych, ale we wspólnocie.
3. W zakresie formacji osobowej: odkrywanie własnej wartości, wynikającej z godności człowieka jako osoby, rozumianej w znaczeniu ontologicznym - jako wartości najwyższej i bezwzględnej, danej raz na zawsze, niezależnej od czyjegokolwiek uznania - oraz jako proces, którego celem jest doskonalenie we własnym istnieniu, nastawione na wartości osobowe (takie jak prawda, piękno i dobro).
4. W zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty ludzkiej; włączenie się w promocję wartości, służących dobru człowieka.


II. HARMONOGRAM OLIMPIADY
- zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020 roku
- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021 roku
- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8–10 kwietnia 2021 roku


III. LITERATURA
1. Etap szkolny – 2 grudnia 2020 roku
Pismo Święte:
Rdz 1-2
Ps 8
Syr 17, 1-8
1 Tes 5
Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 12-14.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700-1715.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13-16, [https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html]
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34-48.
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 1-30.
Opracowania:
Z. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, w: (red.) D. Drążek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia, Toruń 2019, s. 15-23.
W. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43-53 (rozdz. Człowiek adresatem powołania chrześcijańskiego).
E. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 461-467.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 158-163; 316 -330.

2. Etap diecezjalny – 3 marca 2021 roku
Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz Pismo Święte:
Kpł 11,44n,
Mt 5,3-12;
Łk 19,11-28;
Dz 2,42-47;
Dz 4, 32-37
Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 23-32.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1716-1729; 1776-1802; 1877-1896; 1928-1948
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html)
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 150-170.
Opracowania:
M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 514-521.
A. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 553-559.
E. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 468-474
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s.; 405-439.

3. Etap ogólnopolski – 8–10 kwietnia 2021 roku
Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz Pismo Święte:
Rdz 3-4
Pwt 30, 15.19
Mt 24,36-41
Mt 25, 31-46
Magisterium Kościoła:
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 15-22.
Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1730-1761; 1803-1876.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105-159.
Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 31-44; 236-237; 295-317.

Opracowania:
I. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.250-254.
M. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.149-155.
E. Reszczyńska, Gdzie jesteś Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu człowieka, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 531-537.
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 169-174; 274-307; 349-361.
G. Ryś, Życie i śmierć, homilia https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html

Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Internecie oraz bieżące informacje dostępne będą wkrótce na stronie internetowej OTK: www.otk.pl