REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ANIOŁ NA..." XI edycja - 2022

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ANIOŁ NA..." XI edycja - 2022

Organizator konkursu:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie

Współorganizatorzy konkursu:
• Fundacja "BO WARTO" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batalionu AK „Bałtyk" 7/lok. U3 (KRS – 0000405139)
• Przedszkole Terapeutyczne „SMYKAŁKA" im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie

Adresaci konkursu
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczący się w:
• szkołach ogólnodostępnych;
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych;
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych;
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

UWAGA! Konkurs NIE dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Cele konkursu
• Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności plastycznych oraz wyrażania się poprzez sztukę.
• Uwrażliwienie na piękno sztuk plastycznych.
• Przełamywanie barier między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.

Warunki uczestnictwa
• Jedna placówka może zgłosić do udziału w konkursie 10 prac plastycznych wykonanych przez różnych uczestników.
• Prace konkursowe muszą zostać przesłane/dostarczone na adres podany przez Organizatora do dnia 21 listopada 2022 roku. Prace dostarczone po tym terminie nie zostaną ocenione.

Zasady konkursu
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać anioła.
• Postać anioła powinna odnosić się do jakiejś konkretnej okoliczności lub wydarzenia (np. anioł na zdrowie, na święta, na miłość, na dobry humor, itp.)
• Nazwa anioła powinna się znaleźć z przodu pracy plastycznej.
• Obowiązkowy format pracy to A4 (210 mm na 297 mm).
• Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, z zastrzeżeniem, by jej ekspozycja będzie możliwa do zamknięcia w antyramie.
• Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną metryczkę dostępną na stronie internetowej konkursu.
• Do pracy należy dołączyć także oświadczenie RODO rodzica/opiekuna.
• Metryczka i oświadczenie RODO rodzica/opiekuna zostały zamieszczone w załączniku do regulaminu.
• PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE.

Komisja konkursowa
• Komisję konkursową powołuje Organizator.
• Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

Kryteria oceny
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• pomysłowość i oryginalność,
• dobór nazwy do anioła,
• dobór techniki i estetyka pracy,
• czytelność i komunikatywność dla odbiorcy.
Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę rodzaj niepełnosprawności autora.

Zgłaszanie prac konkursowych
Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do dnia 21 listopada 2022 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
ul. Szkolna 8
32-332 Bukowno
z dopiskiem na kopercie „Regionalny Konkurs Plastyczny – Anioł na..."
Przesyłka musi zawierać pracę plastyczną uczestnika z wypełnioną i przyklejoną na odwrocie metryczką oraz oświadczenie RODO rodzica/opiekuna. Przesyłka może zawierać wszystkie prace z danej placówki.
Imię i nazwisko autora pracy powinno być napisane na metryczce drukowanymi literami.
Prace można także dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie (do sekretariatu) w godzinach 7.30-14.30.

Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w Przedszkolu Terapeutycznym „SMYKAŁKA" w Bukownie (mieszczącym się przy ulicy Kolejowej 30).
Wyniki konkursu zostaną ponadto opublikowane na witrynie internetowej poświęconej konkursowi, zaś laureaci powiadomieni telefonicznie.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
Dodatkową formą nagrody dla wszystkich uczestników będzie pokonkursowa wystawa prac zorganizowana w Przedszkolu Terapeutycznym „SMYKAŁKA" im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie (mieszczącym się przy ulicy Kolejowej 30). Po jej zakończeniu prace konkursowe zostaną przekazane na ręce sponsorów i partnerów przedsięwzięcia.
Laureaci są zobowiązani do odbioru nagród podczas uroczystej gali finałowej.
Laureaci, którzy nie stawią się na gali są zobowiązani do odbioru nagród we własnym zakresie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 roku.
Organizator nie przewiduje dostarczenia nagród uczestnikom. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność Organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe
W związku obowiązującym od 25 maja 2018 roku rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) osoby zgłaszające prace do XI edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego "Anioł na..." zobowiązane są do dołączenia do pracy konkursowej zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych osobowych.
Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu są zobowiązani do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO. Oświadczenie RODO rodzica/ opiekuna oraz klauzula informacyjna zamieszczone są w załącznikach do regulaminu.

Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie, telewizji, katalogach, plakatach wystaw i we wszystkich innych wydawnictwach.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora.
Uczestnicy biorący udział w gali finałowej konkursu dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

Metryczka tutaj
Oświadczenie tutaj
Klauzula informacyjna tutaj