Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
V DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!
05.11.2022

V DIECEZJALNY KONKURS MUZYCZNY
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!

Honorowy patronat: Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Michał Borda

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej
42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Gołonoska 23
tel. (32) 264-02-14

Adresaci konkursu:
Uczniowie klas I szkół podstawowych,
- uczestnicy mogą być zgłaszani przez różne placówki: szkoły, parafie, ośrodki kultury, a także indywidualnie

Cele konkursu:
- Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów.
- Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych.
- Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
- Popularyzacja kolęd i pastorałek.
- Uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo kolęd i pastorałek.
- Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji.
- Rozwijanie kreatywności uczniów.
- Pobudzenie do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu:
- Utwór może być wykonywany przez solistę.
- Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden utwór.
- Każda placówka może zgłosić jednego uczestnika.
- Prezentowany utwór muzyczny powinien trwać nie dłużej niż 4 minuty.
- Jury oceniać będzie:
* dobór repertuaru,
* intonację,
* emisję głosu, dykcję,
* ogólny wyraz artystyczny.
- Akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany z płyty CD lub grany na żywo.
- Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
- Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa, a opiekunowie podziękowanie.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich występów w celach wizerunkowych szkoły. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.
- Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres e-mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2022 r. według wzoru:

Zgłoszenie TUTAJ

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej w dniu 05.01.2023 r. o godz. 11:00.

Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do włączenia się do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w konkursie.

Oświadczenie TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs na esej pt. Działalność charytatywna na rzecz innych
03.11.2022

Diecezjalny konkurs na esej
pt. Działalność charytatywna na rzecz innych

WPROWADZENIE
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna obejmująca potrzeby duchowe
i materialne człowieka. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę
i przekonania. Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest instytucją charytatywną Kościoła Sosnowieckiego, posiada status organizacji pożytku publicznego. Do zadań Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązuje się do opieki nad dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi ale pomaga się również, uzależnionym, chorym
i samotnym. Realizacja większości przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.
Chcielibyśmy z racji 30-lecia działalności Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprosić do udziału w konkursie, którego zadaniem jest utrwalenie w pamięci i podzielenie się z innymi doświadczeniami działalności charytatywnej na rzecz innych. Można opisać własne doświadczenia, osób z najbliższego otoczenia lub przykłady działań charytatywnych innych, które mogą stać się inspiracją dla współczesnego człowieka.

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak – biskup diecezjalny
Ks. dr Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska

ORGANIZATORZY
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Uczniowie szkół podstawowych (kategoria klasy IV-V oraz kategoria VI-VIII)
i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej. Dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU
- wychowywanie w poczuciu aktywnego działania na rzecz drugiego człowieka;
- uwrażliwienie na różne obszary biedy ludzkiej, potrzeby i problemy innych;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Konkurs polega na napisaniu eseju na temat: „Działalność charytatywna na rzecz innych".
2. Pracę należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie
4 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia:
1,5 odstępu między wierszami.
3. Po napisaniu eseju należy go przesłać pocztą na adres: Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec do dnia 10 grudnia 2022 r. Proszę dołączyć Kartę informacyjną oraz Oświadczenie autora pracy.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Caritas Diecezji Sosnowcu oraz Wydziału Katechetycznego. Wówczas ogłosimy datę i miejsce wręczenia nagród.
5. Organizator powoła jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a. objętość pracy zgodna z podanymi kryteriami;
b. twórcze i interesujące ujęcie tematu;
c. prace niesamodzielne lub naruszające prawa własności intelektualnej zostaną zdyskwalifikowane.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku w celu promocji idei konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wymagań organizacji konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla finalistów we wszystkich kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Ks. Przemysław Szot: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ks. Michał Borda: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta informacyjna TUTAJ
Oświadczenie autora pracy TUTAJ

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
24.05.2022

Do pobrania dokument w formacie doc.