Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Konkursy biblijne w roku szkolnym 2016/2017
07.04.2016

Uprzejmie informuję o tematyce konkursów biblijnych w roku szkolnym 2016/2017:

- XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych: Ewangelia wg. św.Mateusza

- XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla gimnazjów: Pierwszy List św. Pawła Ap. do Koryntian, Drugi List św. Pawła Ap. do Koryntian.

W przyszłym roku szkolnym za organizację konkursów biblijnych odpowiada Diecezja Bielsko-Żywiecka.

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego
02.06.2016

Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.

Publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia:

Komunikat

Minister edukacji Anna Zalewska wraz z biskupem Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali dziś porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej.

Porozumienie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego.

W dokumencie doprecyzowano także, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki jest możliwe, o ile nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce. Ponadto uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymskokatolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;

2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych
w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;

3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 2

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne
i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

§3

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub

3) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

§4

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub

1) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

§5

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:

1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej.

§6

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub

3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

§7

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.

§ 8

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9.

§ 9

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii.

§ 10

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.

§11

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

§12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

bp Marek Mendyk Anna Zalewska

 
„Biblijne święta i tańce żydowskie” - zaproszenie dla katechetów.
27.01.2016

Centrum Arrupe serdecznie zaprasza Katechetów na trzydniowa sesję pt. „Biblijne święta i tańce żydowskie".

Szczegółowe informacje o sesji zamieszczone są poniżej w załącznikach:

załącznik 1

załącznik 2

 
Zapraszam do grona prenumeratorów "Katechety"
08.12.2015

Zapraszam do grona prenumeratorów "Katechety"

W imieniu redakcji zapraszam do prenumeraty „Katechety". Pismo adresowane jest do wychowawców katolickich, a więc do rodziców, nauczycieli i duszpasterzy. Od 2016 roku „Katecheta" będzie ukazywał się jako kwartalnik, będzie zawierał więcej stron, ale prenumerata będzie tańsza.

W 2016 r. koszt prenumeraty (4 numery) wyniesie 98,00 zł wraz z przesyłką, e-prenumerata (jako e-book) – 80 zł. Zamawiając prenumeratę otrzymują Państwo 30% rabatu na wszystkie książki Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

„Katecheta" pragnie kontynuować dobre tradycje, tworząc współczesną pedagogikę katolicką. Daje okazję do wymiany doświadczeń katechetycznych, wspiera katechetów, prezentuje treści dotyczące formacji wychowawców i relacje z najnowszych badań. Czasopismo chce inspirować, motywować i ubogacać posługę wychowawców.

W najbliższych numerach m.in. zostaną podjęte następujące tematy:
aktualność i znaczenie pedagogiki katolickiej,
konflikt pokoleń – problem realny czy medialny,
relacje wychowawcze w rodzinie, duchowość wychowawców,
rola wartości w wychowaniu, obrona wiary w świecie pluralistycznym.
Wśród materiałów praktycznych warto polecić:
katechezy o chrzcie i przykazaniach, pomysły na spotkania z ministrantami,
propozycje letnich rekolekcji dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie: www.katecheta.pl.

ks. dr Michał Borda

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
20.06.2016

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Dekret w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji sosnowieckiej
20.06.2016

Uprzejmie przypominam, że 1 marca 2013 roku Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak podpisał dekret w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji sosnowieckiej (tekst dekretu z załącznikiem dostępny: tutaj), dopuszczając przewodniki metodyczne i podręczniki ucznia Wydawnictwa JEDNOŚĆ i Księgarni św. Wojciecha.

Przypominam również, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji sosnowieckiej podpisany przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od 1 września 2016 r. rozpoczynają naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej (bez względu na to, czy będą w klasach pierwszych dzieci sześcioletnie, czy siedmioletnie – wszyscy uczą się według nowej Podstawy programowej).

ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii ("misję kanoniczną")
20.06.2016

Do pobrania dokument w formacie doc.