Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczą)
18.06.2014

Do pobrania dokument w formacie doc. 

 

 
Wzór sprawozdania z katechezy szkolnej
28.08.2014

 

Do pobrania druk sprawozdania w formacie doc

Do pobrania druk planu lekcji w formacie doc

 
INFORMACJA dot. podręczników
28.06.2014

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii. W związku z tym proponujemy przekazywać rodzicom następującą informację:
1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".
2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii".
3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.

 

ks. Marek Korgul
Sekretarz

Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

 
Programy nauczania i podręczniki
25.06.2014

Czy dyrektor przedszkola lub szkoły dopuszcza program nauczania religii w szkole, którą kieruje? Czy dyrektor ma prawo wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii?

Dyrektor przedszkola lub szkoły nie dopuszcza programów do nauczania religii w przedszkolu lub szkole, którą kieruje. Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się bowiem na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Dyrektor nie może wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ zostały one już zatwierdzone przez odpowiednie władze Kościołów i innych związków wyznaniowych. Nauczyciel religii ma jednak obowiązek poinformować dyrektora o programie i podręcznikach, z których będzie korzystał. Dyrektor na podstawie informacji nauczyciela umieszczę dany program w Szkolnym Zestawie Programów na dany rok szkolny i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz podaje do wiadomości rodziców i uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie dotyczy programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach gwarantują w tej kwestii autonomię stronie kościelnej. Procedury obowiązujące w szkole nie mogą tej autonomii kwestionować.

Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej.

Art.12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

 

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 
ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
03.03.2014

ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uprzejmie informuję, że 1 marca 2014 r. Ks. Bp Grzegorz Kaszak podpisał Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej (Dekret tutaj). Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Oznacza to, że od 1 września 2014 r. we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci) należy wprowadzić nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie. Nowa Podstawa zakłada przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej z klasy drugiej do trzeciej szkoły podstawowej. Zmiana ta podyktowana jest przesunięciem obowiązku szkolnego na dzieci 6-cio letnie, dyrektywami Komisji Wychowania Katolickiego KEP i koniecznością dostosowania Podstawy programowej katechezy do europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Przypominam, że zgodnie z Dekretem w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 151/2013) podpisanym przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 1 marca 2013 r. w szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Sosnowieckiej należy korzystać wyłącznie z podręczników Wydawnictwa JEDNOŚĆ i Księgarni św. Wojciecha. Wydawnictwa informują jednocześnie o wycofaniu w tym roku z druku starych podręczników.
W związku z podpisaniem przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka Dekretu w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej, serdecznie proszę Katechetów o przekazywanie informacji, że wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Bardzo proszę, aby powiadamiać wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klas pierwszych o zaistniałych zmianach, by nikt nie czuł się zaskoczony.

Ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego