Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zmarł Ks. kan. Marek Turlejski - Diecezjalny Wizytator Katechizacji
16.07.2014

Zawiadamiam, że 5 lipca 2014 r. w 56 roku życia i 30 roku kapłaństwa po ciężkiej chorobie zmarł Ks. kan. Marek Turlejski s., kapłan Diecezji Sosnowieckiej, wieloletni Diecezjalny Wizytator Katechizacji. W ostatnich latach śp. Ks. Marek był Proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Czeladzi i parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini. Przez ostatnie 10 miesięcy cierpienie i choroba związały Księdza Wizytatora z Domem Księży św. Józefa w Będzinie i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym prowadzonym przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.


Eksporta odbyła się 7 lipca w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka została odprawiona 8 lipca w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku (Archidiecezja Częstochowska).
Śp. Ks. Marek Turlejski spoczął obok swoich rodziców na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Msza św. za śp. Ks. kan. Marka Turlejskiego od katechetów świeckich i zakonnych Diecezji Sosnowieckiej zostanie odprawiona 30.08.2014r. o godz. 10.15 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14. Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Bp Grzegorz Kaszak.

Otoczmy modlitwą Księdza Wizytatora, wypraszając łaskę życia wiecznego.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój Sługa prezbiter Marek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Zapraszam do wspólnej modlitwy

ks. dr Michał Borda

 
INFORMACJA dot. podręczników
28.06.2014

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii. W związku z tym proponujemy przekazywać rodzicom następującą informację:
1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".
2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii".
3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.

 

ks. Marek Korgul
Sekretarz

Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

 
Programy nauczania i podręczniki
25.06.2014

Czy dyrektor przedszkola lub szkoły dopuszcza program nauczania religii w szkole, którą kieruje? Czy dyrektor ma prawo wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii?

Dyrektor przedszkola lub szkoły nie dopuszcza programów do nauczania religii w przedszkolu lub szkole, którą kieruje. Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się bowiem na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Dyrektor nie może wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ zostały one już zatwierdzone przez odpowiednie władze Kościołów i innych związków wyznaniowych. Nauczyciel religii ma jednak obowiązek poinformować dyrektora o programie i podręcznikach, z których będzie korzystał. Dyrektor na podstawie informacji nauczyciela umieszczę dany program w Szkolnym Zestawie Programów na dany rok szkolny i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz podaje do wiadomości rodziców i uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie dotyczy programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach gwarantują w tej kwestii autonomię stronie kościelnej. Procedury obowiązujące w szkole nie mogą tej autonomii kwestionować.

Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej.

Art.12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

 

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 
Nominacje Księdza Biskupa dla księży wizytatorów
20.06.2014

Informuję, że decyzją Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka Diecezjalni Wizytatorzy Katechizacji z dniem 1 lipca 2014 roku obejmują nowe funkcje:

1. Ks. mgr Adam Gołąb został mianowany Wicedyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,

2. Ks. mgr Marek Bigaj został mianowany Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

 

Księżom Wizytatorom szczerze gratuluję i życzę Bożego błogosławieństwa na czas pełnienia nowych funkcji diecezjalnych.

 

Ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Wzór podania o skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczą)
18.06.2014

Do pobrania dokument w formacie doc. 

 

 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
29.03.2014

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02).

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Główną zmianę merytoryczną - związaną z koniecznością wykonania wyroku - stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów.

- Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie - wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka - przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. - Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Polsce sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych - dodaje.

Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

- Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska.

Nowe zapisy zaczną obowiązywać 1 września 2014 r.

Treść rozporządzenia z uwzględnionymi zmianami z dnia 25 marca 2014r.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
03.03.2014

ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uprzejmie informuję, że 1 marca 2014 r. Ks. Bp Grzegorz Kaszak podpisał Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej (Dekret tutaj). Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Oznacza to, że od 1 września 2014 r. we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci) należy wprowadzić nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie. Nowa Podstawa zakłada przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej z klasy drugiej do trzeciej szkoły podstawowej. Zmiana ta podyktowana jest przesunięciem obowiązku szkolnego na dzieci 6-cio letnie, dyrektywami Komisji Wychowania Katolickiego KEP i koniecznością dostosowania Podstawy programowej katechezy do europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Przypominam, że zgodnie z Dekretem w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 151/2013) podpisanym przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 1 marca 2013 r. w szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Sosnowieckiej należy korzystać wyłącznie z podręczników Wydawnictwa JEDNOŚĆ i Księgarni św. Wojciecha. Wydawnictwa informują jednocześnie o wycofaniu w tym roku z druku starych podręczników.
W związku z podpisaniem przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka Dekretu w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej, serdecznie proszę Katechetów o przekazywanie informacji, że wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Bardzo proszę, aby powiadamiać wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klas pierwszych o zaistniałych zmianach, by nikt nie czuł się zaskoczony.

Ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Informacja
31.05.2013

Strona Wydziału Katechetycznego używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.