Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Finał diecezjalny XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych
03.02.2017

XXII  K o n k u r s  W i e d z y  B i b l i j n e j dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

"Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16)

FINAŁ DIECEZJALNY:

Dnia 23 lutego 2017 r. odbędzie się finał diecezjalny w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a.

godz. 9:00 – rejestracja uczestników

godz. 10:00 – 10:45 – pisanie testu, następnie poczęstunek
godz. 12:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Ks. dr Mariusz Karaś - Kanclerz Kurii diecezjalnej
P. mgr Mirosława Kolwas - Soczyńska - Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu
P. mgr Zbigniew Byszewski - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Oświaty

 
Diecezjalny konkurs plastyczny na Tryptyk Wielkanocny
21.02.2017

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Gimnazjum w Bydlinie.

HONOROWY PATRONAT: Ksiądz Biskup Dr Piotr Skucha;
ADRESACI KONKURSU:
• uczniowie szkół podstawowych
• uczniowie gimnazjów

szczegóły konkursu w załączniku

 
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
01.02.2017

W imieniu Pasterza Kościoła Sosnowieckiego Księdza Biskupa dr. Grzegorza Kaszaka serdecznie zapraszam na Diecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie w wigilię jubileuszu dwudziestu pięciu lat od powstania diecezji. Pielgrzymka obędzie się dn. 23 marca 2017 r. (czwartek).

Ramowy program:

10.00 - Bazylika Jasnogórska (zawiązanie wspólnoty, konferencja ks. dr. Roberta Kaczmarka - wizytatora katechetycznego archidiecezji katowickiej, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania);
11.00 - Kaplica Jasnogórska (Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, Akt zawierzenia).

Drogę krzyżową organizują katecheci indywidualnie ze swoimi grupami.

ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Ekumeniczny Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny
07.02.2017

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblii pt. „Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy" (Iz 66,13)

1. Założenia ogólne:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach 1-6, uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy na jeden z wybranych, poniższych tematów:
Szkoły ponadgimnazjalne: praca przestrzenna
Szkoły gimnazjalne i podstawowe: prace plastyczne
Temat tegorocznego konkursu jest zaczerpnięty ze Starego Testamentu: "Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze" Ez 36,26 (BE)

2. Organizator konkursu:
Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej

3. Adresat konkursu i zakres tematyczny:
Konkurs odbędzie się w pięciu grupach wiekowych: grupa pierwsza - dzieci przedszkolne i I kl. szkoły podstawowej; grupa druga - dzieci z klas II i III szkoły podstawowej; grupa trzecia – dzieci z klas od IV do VI szkoły podstawowej, grupa czwarta - klasy gimnazjalne, grupa piąta młodzież ponadgimnazjalna.
Wg założeń organizatorów prace, które zostaną nagrodzone w konkursie będą wykorzystywane jako materiał edukacyjny dla młodzieży szkolnej na lekcjach religii.

4. Cel Konkursu
- zachęcanie do lektury Pisma Świętego
- nawiązanie do tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu
- kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym
- zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego związanych z tą problematyką.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
● praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym
● do konkursu można zgłosić maksymalnie jedną pracę
● do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio w wersji oryginalnej niepublikowane; korzystanie z treści autorstwa innych osób wymaga powołania się na materiał źródłowy.

6. Zasady przeprowadzenia konkursu:
● Praca powinna być wykonana w technice malarskiej – kredki, kredki świecowe, pastelowe;
● format: A-4
● szkoły ponadgimnazjalne, technika wykonania pracy: praca przestrzenna (nie rysunek)

7. Sposób opisania prac konkursowych:
● praca powinna zawierać na odwrocie szczegółowe dane osobowe i adresowe zarówno uczestnika konkursu, jak i opiekuna (katechety) i jednostki organizacyjnej (parafii czy szkoły) (również dane mejlowe) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

8. Zasady oceny:
● zgodność wykonanych prac z regulaminem,
● pomysłowość,
● wartość przekazu,
● czytelność przekazu,
● estetyka wykonania.

9. W konkursie przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.

10. Terminy:
• Termin przekazania prac konkursowych: do dnia 12 marca 2017 r. na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach ul. Warszawska 18, PL 40-006 Katowice, tel./fax: 32 253 99 81, z dopiskiem: KONKURS
• Informacje o laureatach zostanie zamieszczona w formie elektronicznej w dniu 15.03.2017 r. na stronie internetowej www.katowice.luteranie.pl
• Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Biblii w dniu 19 marca 2017 roku o godz. 16.30 w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ul. Warszawska 18

.....................................
(miejscowość, data)

.....................................
(imię, nazwisko, adres)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926), oraz na publikację pracy.

.......................................
(podpis czytelny rodzica lub opiekuna)

Metryczka
Prosimy pisać czytelnie
Metryczkę proszę przykleić do pracy ucznia na odwrocie

Imię i nazwisko ucznia: ..........................................................
Klasa:..........................................................
Dane dotyczące szkoły:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Imię i nazwisko Katechety:..........................................................
e-mail lub tel. katechety aby poinformować o wynikach: ....................................................

 
VIII DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI I FOTOGRAFICZNY
04.02.2017

Zapraszamy do udziału w VIII diecezjalnym konkursie literackim i fotograficznym "Idźcie i głoście" - 25-lecie Diecezji Sosnowieckiej.

Informujemy, że prace należy przesyłać do 20 marca 2017 r. , szczegóły konkursu w załącznikach: zał. 1zał. 2

 
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego
30.01.2017

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego 2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 15.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie rozpocznie się WALNE ZEBRANIE.

Czytaj wiecej
 
IX Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o Janie Pawle II
26.01.2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


ORGANIZATOR KONKURSU:
- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
  im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy.
PATRONAT:
- Wydział Katechetyczny przy Świdnickiej Kurii Biskupiej. Diecezja Świdnicka.

Terminy nadsyłania prac:


- do 10 kwietnia 2017 r. (szkoły podstawowe),

szczegóły w załączniku - regulamin-szkoła podstawowa

- do 11 kwietnia 2017 r. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

szczegóły w załączniku - regulamin-szkoły gimnazjalne i średnie

 
Konkurs Siedem Grzechów Głównych
20.01.2017

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Siedem Grzechów Głównych. 

Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, www.palac.art.pl
Współorganizatorzy:
Bazylika NMP Królowej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,
Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Zbigniew Podraza,
Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak,
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.
Patronat medialny:
Polskie Radio Katowice, Radio eM 107,6 FM w Katowicach, Telewizja Kablowa Telpol,
Tygodnik Katolicki Niedziela Sosnowiecka.

Termin dostarczania prac - 3 marca 2017r.

Ogłoszenie wyników - 13 marca 2017r.

Uroczyste wreczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej - 5 kwietnia 2017r.

szczegóły w załącznikach:

regulamin

karta zgłoszenia

 

 
Zaproszenie do udziału w konkursie - Razem dla Hospicjum
25.10.2016

W życiu trzeba „być dobrym jak chleb..."

Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu zapraszają do współrealizacji projektu edukacyjno – charytatywnego „Mogę i chcę pomagać" pod wspólnym hasłem MIŁOSIERDZIE. Pragniemy, realizując ten projekt, połączyć środowisko sosnowieckich szkół, by wspólnie włączyć się w pomoc dla Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. oraz upamiętnić 25 rocznicę powstania diecezji sosnowieckiej.

BRANSOLETKA MIŁOSIERDZIA to konkurs plastyczny na wykonanie bransoletek, które zostaną przekazane na rzecz hospicjum. Dochód z ich sprzedaży pomoże tej instytucji w realizacji najważniejszych celów i potrzeb. Zatem zróbmy coś RAZEM
DLA HOSPICJUM. Mamy nadzieję, że dyrektorzy, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie sosnowieckich szkół włączą się do tej akcji.
PRZEGLĄD TEATRALNY to druga część projektu „ Opowieść o miłosierdziu...". Ma na celu prezentację umiejętności aktorskich dzieci i młodzieży, uwrażliwienie
na pomoc drugiemu człowiekowi, integrację środowiska, upamiętnienie 25 rocznicy powstania diecezji sosnowieckiej, upowszechnienie postaci głównego patrona diecezji
św. Brata Alberta oraz jego działalności na rzecz najbardziej potrzebujących.
Regulamin projektu, który składa się 2 niezależnych części, znajduje się na stronie Szkoły Podstawowej nr 27 oraz Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu (dodatkowo został przekazany do wszystkich sosnowieckich placówek oświatowych).


Patronat honorowy:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu mgr Mirosława Kolwas – Soczyńska
- Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński

Koordynatorami projektu są:
* Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu ks. dr Michał Borda
* nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu:
– Ewa Nowicka,
- Ewa Grobelny,
- Joanna Chyćko.

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin plastyczny

Regulamin teatr

plakat

 
XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
03.01.2017

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegóły konkursu w załączniku

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2