Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zaproszenie na Megawidowisko "Exodus"
17.09.2014

W związku z XIV Dniem Papieskim - Jan Paweł II Świętymi bądźcie serdecznie zapraszam na Megawidowisko „Exodus" 16.10.2014r. do „Spodek" Katowice.

Megawidowisko „Exodus" to spektakl oparty na motywach starotestamentalnej Księgi Wyjścia, którego premiera odbędzie się 16 października 2014 r. w katowickim Spodku. Będzie to widowiskowe przedstawienie osadzone we współczesnych realiach, łączące różnorodne formy ekspresji: grę sceniczną, taniec, śpiew, muzykę wykonywaną na żywo, film i projekcje multimedialne.
„Exodus" to widowisko utkane z mocnych, energetycznych obrazów, pełne silnych emocji. Ruch, taniec, gigantyczne formy scenograficzne, ekrany z projekcjami multimedialnymi, około 130 aktorów i statystów, ponad 60 tancerzy, balet, grupa kulturystów. Wszystko to wpisane w przestrzeń katowickiego Spodka.
Bilety w cenie: 30 zł., 45 zł., 70 zł. do nabycia w sekretariacie Wydziału Katechetycznego (wt. - sob., godz. 9.00 - 13.00).

Ks. dr Michał Borda

 
Zaproszenie do Jaroszowca
17.09.2014

Kustosz Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu serdecznie zaprasza na Mszę św. i modlitewne czuwanie wszystkich katechetów naszej diecezji w dniu 26.09.2014r. o godz. 20.00.
W miarę możliwości skorzystajmy z zaproszenia ks. kan. Jana Wieczorka do Jaroszowca.

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału

 
OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
13.09.2014

OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia".

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

 
PROGRAM SPOTKANIA MŁODYCH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
12.09.2014

SPOTKANIA MŁODYCH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
"BĄDŹ BARDZIEJ..."
OLKUSZ 26 - 28.09.2014

26.09 - Piątek [Rynek]
13.00 - 14.30 Spotkanie młodych ze szkół powiatu Olkuskiego
19.00 - 21.00 IV Olkuski Wieczór Uwielbienia

27.09 - Sobota [Rynek]
15.30 Marsz Młodych na Rynek
16.00 Czas radości i świadectwa:
• koncert zespołu "Siewcy Lednicy"
• czas świadectw
• spotkanie z zaproszonymi gośćmi
• tańce, wspólna zabawa
19.00 Wspólna modlitwa

w trakcie:
• Adoracja Najświętszego Sakramentu i Strefa Pojednania (kaplica przy bazylice)
• posiłek z kuchni polowych (płyta rynku)
• "Targi wspólnot" (namioty wokół rynku i kościoła św. Andrzeja)

28.09 - Niedziela [Rynek]
14.00 Marsz dla życia i rodziny
15.00 Msza Święta
Festyn rodzinny

Kino młodych:
- czwartek 25.09 g. 9.30 Helios Sosnowiec: "Niebo istnieje naprawdę" (dla gimnazjów)
oraz MOK Olkusz: "Miasto'44" (dla szkół średnich)
- piątek 26.09 g. 9.30 Helios Sosnowiec: "Miasto'44" (dla szkół średnich)

 
Propozycja wzoru oświadczenia dla rodziców w sprawie nauki religii w szkole/przedszkolu
22.08.2014

Do pobrania dokument w formacie doc.

 
Wzór sprawozdania z katechezy szkolnej
28.08.2014

 

Do pobrania druk sprawozdania w formacie doc

Do pobrania druk planu lekcji w formacie doc

 
Katecheza w przedszkolach
02.09.2014

W nowym roku szkolnym 2014/2015 pojawiają się problemy z organizacją katechezy w przedszkolach. Powraca temat: Czy wolno dzielić podstawę programową wychowania przedszkolnego zajęciami katechetycznymi?

Otóż zgodnie z przedstawionym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach stanem prawnym i jego interpretacją "Dyrektor przedszkola, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może także dzielić czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zajęciami katechezy. W takim przypadku wydłuża się czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu o czas trwania religii (najczęściej do 13.30) tak, by umożliwić realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie co najmniej 5 godzin dziennie".

Pismo nr SE.WR.JK.0717/126/09 z dn. 22.09.2009r. podpisane przez Wicekuratora mgr. Dariusza Wilczaka. Adresatami pisma byli wizytatorzy oraz dyrektorzy przedszkoli.

Jasno wynika z tej interpretacji, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zajęcia katechezy odbywały się w godzinach od 8.00 do 13.00, a nie tylko poza godzinami, w czasie których realizowana jest podstawa programowa. Warto przypomnieć dyrektorom przedszkoli o istnieniu tego pisma, zwłaszcza w wypadkach, kiedy katechezę przedszkolną chce się wyprowadzić przed godz. 8.00 lub po godz. 13.00 - motywując to aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału

 
INFORMACJA dot. podręczników
28.06.2014

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii. W związku z tym proponujemy przekazywać rodzicom następującą informację:
1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".
2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii".
3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.

 

ks. Marek Korgul
Sekretarz

Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

 
Programy nauczania i podręczniki
25.06.2014

Czy dyrektor przedszkola lub szkoły dopuszcza program nauczania religii w szkole, którą kieruje? Czy dyrektor ma prawo wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii?

Dyrektor przedszkola lub szkoły nie dopuszcza programów do nauczania religii w przedszkolu lub szkole, którą kieruje. Nauczanie religii w przedszkolu lub w szkole odbywa się bowiem na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Dyrektor nie może wymagać od nauczycieli religii składania wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ zostały one już zatwierdzone przez odpowiednie władze Kościołów i innych związków wyznaniowych. Nauczyciel religii ma jednak obowiązek poinformować dyrektora o programie i podręcznikach, z których będzie korzystał. Dyrektor na podstawie informacji nauczyciela umieszczę dany program w Szkolnym Zestawie Programów na dany rok szkolny i przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz podaje do wiadomości rodziców i uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie dotyczy programów i podręczników do nauczania religii, ponieważ Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach gwarantują w tej kwestii autonomię stronie kościelnej. Procedury obowiązujące w szkole nie mogą tej autonomii kwestionować.

Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej.

Art.12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

 

Ks. dr Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

 
ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
03.03.2014

ZMIANA TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Uprzejmie informuję, że 1 marca 2014 r. Ks. Bp Grzegorz Kaszak podpisał Dekret w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej (Dekret tutaj). Zgodnie z nim, wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Oznacza to, że od 1 września 2014 r. we wszystkich klasach pierwszych szkół podstawowych (niezależnie od wieku dzieci) należy wprowadzić nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie. Nowa Podstawa zakłada przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej z klasy drugiej do trzeciej szkoły podstawowej. Zmiana ta podyktowana jest przesunięciem obowiązku szkolnego na dzieci 6-cio letnie, dyrektywami Komisji Wychowania Katolickiego KEP i koniecznością dostosowania Podstawy programowej katechezy do europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Przypominam, że zgodnie z Dekretem w sprawie podręczników katechetycznych obowiązujących w Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 151/2013) podpisanym przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 1 marca 2013 r. w szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Sosnowieckiej należy korzystać wyłącznie z podręczników Wydawnictwa JEDNOŚĆ i Księgarni św. Wojciecha. Wydawnictwa informują jednocześnie o wycofaniu w tym roku z druku starych podręczników.
W związku z podpisaniem przez Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka Dekretu w sprawie terminu Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Sosnowieckiej, serdecznie proszę Katechetów o przekazywanie informacji, że wszystkie dzieci, które od dnia 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod koniec klasy trzeciej. Bardzo proszę, aby powiadamiać wszystkich rodziców dzieci, które będą uczęszczać do klas pierwszych o zaistniałych zmianach, by nikt nie czuł się zaskoczony.

Ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego