Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Uchwała w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników.
19.01.2019

UCHWAŁA
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" i programów nauczania religii oraz oceny podręczników
wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku – tekst jednolity

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Pod-stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, mogą najwcześniej obowiązywać:
1) od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podsta-wowej;
2) od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej;
4) od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej.
4. Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Podstawę programową kate-chezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie:
1) od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
2) od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
3) od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
4) od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.

§ 2
1. „Program nauczania religii" z dnia 19 września 2018 roku obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-4.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2024 roku, z zastrzeżeniem § 3.
4. Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są zatwierdzane w trybie opisanym w uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2001 roku Regulamin zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży, zgodnie z kwestionariuszem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, czteroletnich technikach oraz szkołach zawodowych, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Pol-sce" z dnia 8 marca 2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, co oznacza, że obowiązywanie dla tych szkół decyzji o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej ) do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
2) II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej) do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
3) III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 sierpnia 2022 roku;
4) IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
1a. W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, które rozpoczynają naukę w tych szkołach w roku szkolnym 2019/20, co oznacza, że:
1) w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2020 roku dotychczasowych podręczników do klasy III gim-nazjum;
2) w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
3) w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2022 roku podręczników do klas II dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
4) w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) oraz na II stopniu szkoły branżowej używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klas III dotychczaso-wych szkół ponadgimnazjalnych;
5) w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klasy IV dotychczasowego technikum czteroletniego.
2. Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku;
2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku;
3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku;
4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku.
3. W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdzenia programów nauczania i podręczników dla klas nie wymienionych w ust.1-2, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Marek Korgul

Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

bp Marek Mendyk

 
Oświadczenie w sprawie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły
12.01.2019

Oświadczenie w sprawie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły

W związku ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej szkoły oświadczam, co następuje:

Lekcja religii w szkole publicznej jest wyrazem stosowania zasady pomocniczości, jednej z istotnych zasad, na których opiera się ład społeczny państwa demokratycznego. Nauczanie religii w publicznej szkole w Polsce jest organizowane na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów. Lekcja religii, mająca charakter konfesyjny, jest jednocześnie przedmiotem szkolnym, opłacanym z subwencji oświatowej pochodzącej z podatków płaconych także przez osoby wierzące. O uczestniczeniu bądź nieuczestniczeniu w lekcji decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie, podobnie, jak rodzice lub pełnoletni uczniowie decydują o miejscu i sposobie edukacji. Ograniczenie prawa rodziców do wychowania, przez obniżenie wieku decyzji uczniów, jest niespójne z resztą uregulowań prawnych i stanowi nieuprawnioną próbę ingerowania w ład wychowawczy w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, lekcje religii/etyki odbywają się w ramach planu szkolnego, nauczyciele są członkami rady pedagogicznej, a oceny z tych przedmiotów są wliczane do średniej ocen i umieszczane na świadectwie. Takie rozwiązania gwarantują niedyskryminacyjne traktowanie przedmiotu, mającego istotne znaczenie wychowawcze, organizowanego przez szkołę w celu wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci, zgodnie z ich światopoglądem. Proponowane zmiany prawne, gdyby je wprowadzono w życie, doprowadziłyby do zmarginalizowania religii i etyki.

Formułowanie tego rodzaju postulatów wprowadza niepotrzebny spór religijny, godzący zarówno w Kościół katolicki, jak i w te związki wyznaniowe, które organizują lekcje religii w systemie szkolnym. Ludzie wierzący, podobnie jak osoby bezwyznaniowe, mają prawo nie tylko do tolerancji, ale też do przestrzegania ich prawa do decyzji odnośnie do wyznawania wiary oraz wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Uczniowie z kolei mają prawo do oceniania ich wysiłku edukacyjnego, także w ramach lekcji religii i etyki. Wreszcie nauczyciele religii oraz etyki mają prawo, by nieodpowiedzialne akcje polityków nie czyniły z nich osób wykluczonych, obywateli drugiej kategorii.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
bp Marek Mendyk

12 stycznia 2019 r.

 
Zwycięstwo w XXIV Wojewódzkim Konkursie Biblijnym
10.01.2019

Diecezja sosnowiecka najlepsza w województwie śląskim.

W dzisiejszym (10 stycznia 2019 r.) finale XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Łk 21,33), który odbył się na terenie diecezji gliwickiej zwyciężył Jan Kucharski ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Jaworznie Jeleniu. Do konkursu zdobywcę I miejsca przygotował katecheta ks. Mariusz Juraszczyk. W finale wzięli udział najlepsi uczniowie z archidiecezji katowickiej, częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej, gliwickiej oraz bielsko-żywieckiej. Za organizację etapów szkolnych i dekanalnych konkursu na terenie naszej diecezji odpowiadał Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

 
II edycja Plebiscytu Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej
20.12.2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Plebiscytu Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej.
Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"
Patronat honorowy:
JE Ks. Bp Grzegorz Kaszak,
Wydział Katechetyczny Ordynariusz Sosnowiecki Diecezji Sosnowieckiej
Patronat medialny:
Niedziela
Miesięcznik Civitas Christiana

Cele plebiscytu:
1. Docenienie katechetów (księży, osób świeckich, sióstr i braci zakonnych) pracujących w gimnazjach, szkołach podstawowych i średnich na terenie diecezji sosnowieckiej.
2. Poszukiwanie autorytetów - światłych nauczycieli, gorliwych wychowawców młodzieży.
3. Promowanie szkoły i podkreślenie jej wkładu w edukację i wychowanie młodzieży.

Przebieg plebiscytu:
I etap: 19 listopada 2018 do 28 lutego 2019
Na tym etapie uczniowie oraz dyrektorzy szkół mogą zgłosić nauczyciela religii. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła plebiscytu dokona oceny kandydatur.
II etap: 1 kwietnia 2019 do 31 maja 2019
Głosowanie internetowe na Facebooku Bohater Katechezy Diecezji Sosnowieckiej

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest nadesłanie zgłoszenia na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub na adres milowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Dodatkowo można przesyłać zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego, ul. Gospodarcza 14a 41-214 Sosnowiec.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę szkoły, wypełniony formularz zgłoszenia, zdjęcie, a także uzasadnienie, obejmujące następujące punkty: dlaczego katecheta zasługuje na tytuł „Bohatera Katechezy"; zaangażowanie w dzieła miłosierdzia; współpraca z parafią; osiągnięcia katechetyczne, pedagogiczne oraz dydaktyczne (konkursy, akademie, praca w szkole).
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.opolski.civitaschristiana.pl  w zakładce „Bohater Katechezy".

 
Uregulowania odnoszące się do nauczania religii
09.01.2019

Oświadczenie w sprawie uregulowań odnoszących się do nauczania religii w szkole publicznej z dnia 9 stycznia 2019 r.

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi przez niektórych polityków, i nie tylko polityków, oraz powielanymi przez część mediów, odnoszącymi się do nauczania religii w szkole, wyjaśniam, co następuje:

1. Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Religia jest przedmiotem szkolnym o charakterze konfesyjnym, prowadzić go mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie zarejestrowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tylko Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Z możliwości tej korzysta ponad 20 podmiotów.

2. Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki wyznaniowe biorą odpowiedzialność za kwestie merytoryczne, kierowanie odpowiednich osób do nauczania religii, spełniających wymogi kwalifikacyjne ustalone w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie obowiązują nauczycieli innych przedmiotów.

3. Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły, na podstawie skierowania, o którym mowa powyżej.

4. § 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad lekcjami religii sprawują nadzór wizytatorzy wyznaczeni przez władze danego Kościoła lub związku wyznaniowego, lecz nie tylko oni. W ust. 2 zapisane jest mianowicie, że nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Sprawa wizytowania i hospitowania lekcji religii jest zatem precyzyjnie wyjaśniona i nie powinna budzić wątpliwości.

Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie służy jakości debaty publicznej.

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Koordynator Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski