Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny
11.03.2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym pt. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem... dla uczniów oraz dorosłych, którego organizatorem jest Wydział Katechetyczny w Tarnowie wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Woli Radłowskiej.

Szczegóły na plakacie TUTAJ

 
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „OLIGOIMPRESJE- wizja nieba i piekła”
04.03.2020

Serdecznie zapraszamy do drugiej odsłony OLIGOIMPRESJI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Szkół Specjalnych, Oddziałów Integracyjnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szczegóły konkursu i regulamin TUTAJ

 
XI konkurs WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
20.02.2020

Zapraszamy do udziału w jedenastej edycji konkursu WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Człowieka trzeba mierzyć wielkością serca (Jan Paweł II, 1999r.). Szczegóły konkursu, regulamin i karty zgłoszenia TUTAJ

 

 
Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
18.02.2020

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIV Konkursu obejmuje: Księgę Liczb i 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

II. Etap szkolny
1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).
2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 12 marca 2020 roku.
5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego wraz ze wzorami załączników: załącznik nr 1 (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego) oraz załącznika nr 2 (oświadczenie katechety) do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 25 marca2020 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego.
10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

III. Etap diecezjalny
1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone
w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 22 kwietnia 2020 roku.

IV. Etap ogólnopolski – finał
1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2020 roku w Niepokalanowie.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.

VI. Postanowienia Końcowe
1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

 

 
Konkurs 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
23.01.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
„Eucharystia daje życie" – program duszpasterski 2019 - 2022.
Szczegóły konkursu TUTAJ

 
Konspekty katechez o Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim
19.10.2019

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, proszę nauczycieli religii o przeprowadzenie okolicznościowych katechez poświęconych życiu i dziełu Prymasa Tysiąclecia. Konspekty zostały przygotowane przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Warszawskiej, do swobodnego wykorzystania przez katechetów, na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całej Polsce.
Scenariusze lekcji religii: TUTAJ

 
Konspekty okolicznościowe związane z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II
18.10.2019

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, prosimy wszystkich katechetów o przeprowadzenie okolicznościowej katechezy dotyczącej życia i nauczania naszego wielkiego Rodaka.

Pomocą w tym zadaniu niech będą m.in. konspekty katechez przygotowane przez katechetów naszej diecezji z okazji rocznicy pobytu Świętego Papieża w Sosnowcu.

ks. dr Michał Borda

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

Dla PrzedszkolaKlasa I SPKlasa II SPKlasa III SPKlasa IV SPKlasa V SPKlasa VI SP; kalsa VII - VIII SP

Szkoła branżowaTechnikumLiceum OgólnokształcąceLiceum i TechnikumKlasy Liceum i TechnikumTechnikumLiceum i Technikum

 
Oświadczenie sekretarza Komisji Wychowania Katolickiego z dnia 8.04.2019 r.
12.09.2019

Oświadczenie sekretarza Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 8.04.2019 r.

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrudniania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy (organy prowadzące) informujemy, że:
1. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe). Szczegółowe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Należy podkreślić, że organizowanie zajęć z religii nie jest sprawą uznaniową.
2. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć.
3. Organizacja zajęć z religii jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa. Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by zajęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych. Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego.
4. Podobnie jest z nakazywaniem organizowania zajęć z religii w grupach międzyoddziałowych, mimo że w zajęciach religii uczestniczy wymagana prawem grupa uczniów nie mniejsza niż siedem osób.
5. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.
ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

 
Porozumienie KEP oraz MEN w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
25.04.2019

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Szczegóły porozumienia TUTAJ

 
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 18.03.2019 r.
18.03.2019

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 18.03.2019 r.

W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy:

1. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty". Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

2. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)" jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.

3. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć.

W przedszkolach zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. Zgodnie z wyjaśnieniami MEN, podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny.

5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Łączenie klas dla grup większych niż 7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych przedmiotów nauczanych w szkole.

6. Ilekroć w cytowanym rozporządzeniu jest mowa o organizowaniu zajęć z religii w publicznych przedszkolach – odnosi się to do wszystkich grup przedszkolnych, a nie tylko do najstarszych.

Jednocześnie przypominamy, że prawo wyraźnie rozgranicza odpowiedzialność za działalność szkoły pomiędzy władzą samorządową a władzami państwowymi. Jakiekolwiek próby podważania przez organ prowadzący zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu wykraczają poza jego kompetencje.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2