Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Diecezjalny konkurs „UŁÓŻ MODLITWĘ DO ŚW. JÓZEFA"
30.01.2021

Diecezjalny konkurs z racji Jubileuszowego Roku Świętego Józefa
ogłoszonego przez papieża Franciszka

„UŁÓŻ MODLITWĘ DO ŚW. JÓZEFA"

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ADRESATCI
Uczniowie szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej z klas I-VIII

ORGANIZATORZY KONKURSU
- Parafia św. Jana Chrzciciela w Będzinie
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

CELE KONKURSU
- poznanie osoby św. Józefa oraz jego roli w dziele odkupienia człowieka,
- kształtowanie postaw na wzór św. Józefa,
- zachęcenie do modlitwy.

WYJAŚNIENIE ZASAD UCZESTNICTWA
1. Rodzaje modlitwy:
a. Może to być modlitwa błagalna – modlitwa prośby. O coś św. Józefa proszę – o jakąś szczególną łaskę, czy w jakieś potrzebie lub w jakimś strapieniu.
b. Może to być modlitwa dziękczynna – za coś św. Józefowi dziękuję (np. za Jego postawę, za Jego cnoty, które mi się podobają i chciałbym je zdobyć)
c. Może to być modlitwa dziękczynno-błagalna.

2. Modlitwa ma być tak ułożona, aby ktoś inny mógł z niej skorzystać – czyli mógł się nią modlić.

3. Modlitwa powinna zawierać jedno lub więcej odniesień do tych fragmentów Ewangelii, w których jest mowa o św. Józefie.

4. Modlitwa może przyjąć formę:
a. kilku prostych zdań
b. litanii
c. wiersza
d. pieśni lub piosenki religijnej
e. inna

5. Modlitwę należy napisać według poniższych wskazań:
a. Rozmiar czcionki: 12
b. Czcionka: Times New Roman
c. Odstępy między wierszami: 1,5
d. Liczba wyrazów: nie więcej niż 150

6. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a. I kategoria: klasy 1-3
b. II kategoria: klasy 4- 6
c. III kategoria: klasy 7-8

7. Kryterium oceny.
Modlitwa będzie oceniana pod względem:
a. Jak ukazuje cnoty Świętego Józefa.
b. Jak ukazuje jego przebogatą opiekę i patronaty w Kościele.
c. Jak powiązana jest z fragmentami Ewangelii, które mówią o św. Józefie.
d. Oryginalności.

TERMIN
Do dnia 17 kwietnia 2021 r. należy przesłać pocztą pracę na adres Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a opatrzoną następującą informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący, tel. kontaktowy i e-mail do nauczyciela. Do przesłanej pracy należy dołączyć poniższą zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o odbiorze nagród indywidualnym zaproszeniem.

UWAGI
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. Jury zastrzega sobie prawo publikowania oraz rejestracji nadesłanej modlitwy. Nadesłane modlitwy przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

KOORDYNATORZY KONKURSU
a) Ks. Stanisław Kozik
b) Ks. Michał Borda

Załącznik- Zgoda TUTAJ

 
DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
30.01.2021

DIECEZJALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
W ślad za świętym Józefem – Oblubieńcem, Opiekunem, Człowiekiem pracy

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Jaworznie
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII

CELE KONKURSU:
Pobudzenie do refleksji nad postawą i życiem św. Józefa

ZASADY UCZESTNICTWA:
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił, że rok 2021, aż do 8 grudnia, będzie poświęcony św. Józefowi. Ma być to okazja do uczczenia 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Ojciec Święty uczynił rok św. Józefa przez proklamację Listu Apostolskiego Patris corde, w którym pisał m.in.: „Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania."
Wychodząc naprzeciw pragnieniom papieża Franciszka, zachęcamy uczniów naszej diecezji, aby wzięli udział w konkursie fotograficznym, którego temat brzmi:
W ślad za świętym Józefem – Oblubieńcem, Opiekunem, Człowiekiem pracy.
Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie pracy fotograficznej refleksji na temat przesłania, jakie niesie ze sobą ciche życie św. Józefa. Uczniowie mogą zaprezentować temat na trzy sposoby:
• ukazać czystą i odpowiedzialną miłość oblubieńczą mężczyzny do kobiety;
• wskazać na wartość ziemskiego ojcostwa;
• dowieść znaczenia pracy jako środka uświęcenia człowieka.
Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 fotografie.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Do konkursu dopuszcza się jedynie prace autorskie, a uczestnik oświadcza w zgłoszeniu, że fotografie są jego dziełem.
Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

SPOSÓB WYKONANIA:
Praca fotograficzna – zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym.
Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym, w formacie minimum 15 x 21 cm. Dopuszczalna jest kompozycja pionowa i pozioma.
Oryginalne fotografie należy dodatkowo przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   w formacie plików JPEG. Rozdzielczość zdjęcia potrzebna do wydruku musi być do 300 dpi, przystosowanego o wydruku w formacie 15 x 21 cm , zdjęcie nie może przekroczyć objętości 10 MB.
Prace nie mogą zawierać dodatkowych opisów lub dat.
Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość ,kontrast, jasność itp.). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię.
Nie dopuszcza się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii. Kolaże fotograficzne nie będą uczestniczyły w konkursie.
Zdjęcia, które zgłaszane są do konkursu mogą być wcześniej publikowane, tj. na własnej stronie internetowej, blogu, portalu społecznościowym. Niedopuszczalne jest jednak wysyłanie zdjęć, które już wcześniej uczestniczyły w innych konkursach.

OCENA PRAC:
Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność tematu fotografii z tematyką Konkursu,
• oryginalne podejście do podjętej tematyki,
• wartość artystyczną fotografii,
• wypełnienie wymogów technicznych podanych w regulaminie.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• Kategoria I: Uczniowie klas piątych i szóstych,
• Kategoria II: Uczniowie klas siódmych i ósmych,

TERMIN:
Prace należy złożyć w dwóch wersjach: papierowej i cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie: 30.04.2021 r. w Wydziale Katechetycznym w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a (od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00) i na jeden dowolny adres mailowy z wymienionych powyżej. Ta sama zasada dotyczy kart zgłoszenia, które powinny być przekazane w wersji elektronicznej (na wyżej wymieniony adres email) oraz papierowej.
Prace przesłane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Fotografie należy umieścić w kopercie opatrzonej samym godłem – takim samym, jakie jest umieszczone w karcie zgłoszenia. Kopertę ze zdjęciami trzeba zakleić. Nie wolno umieszczać w kopercie karty zgłoszenia. Każde zdjęcie należy opisać wg wzoru:
Tytuł zdjęcia: ...................................................
Kategoria wiekowa: ........................................................
Godło: ....................................................................
• Zdjęcia przesyłane tylko w wersji elektronicznej lub tylko papierowej nie będą podlegały ocenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niskiej jakości technicznej lub naruszających regulamin konkursu.
• Do fotografii i karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic (opiekun prawny).
• W przypadku portretowania osób niezwiązanych z konkursem wymagane jest również dołączenie pisemnego oświadczenia o zgodzie na publikację wizerunku.
• Autor zdjęć udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na materiałach promujących konkurs lub publikację na stronie internetowej organizatora.
• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu w całości.
• Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac danego autora do konkursu.
• Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Aneta Wilczyńska i Janina Lazur

Załączniki do regulaminu TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs poetycki "Św. Józefie, świeć nam przykładem"
30.01.2021

REGULAMIN KONKURSU
Diecezjalny konkurs poetycki w Roku Świętego Józefa
Św. Józefie, świeć nam przykładem

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

§1
[organizator]

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała;
Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie.

§2
[uczestnicy]

ADRESACI
uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII z diecezji sosnowieckiej oraz z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

§3
[cele konkursu]

- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela,
- poznanie roli św. Józefa w życiu Świętej Rodziny,
- kształtowanie postawy modlitwy do św. Józefa,
- kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa,
- inspirowanie do twórczych działań,
- kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
- rozwijanie talentów literackich.

§4
[zasady uczestnictwa]

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa" z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Nawiązując do ogłoszonego „Roku Świętego Józefa" oraz chcąc uczcić „ziemskiego ojca Jezusa", zachęcamy uczniów z diecezji sosnowieckiej oraz z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego z postacią św. Józefa.
3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
4. Wiersz należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: format A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt. Uczestnik może nadesłać jeden wiersz.

§5
[termin przyjmowania wierszy]

Prace w formie wiersza należy złożyć do 19.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
• Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie; Sąspów 32; 32-048 Jerzmanowice (z dopiskiem: Konkurs – Święty Józef)
• Prace w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule wiadomości wpisać: Konkurs - Święty Józef)
• Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy" , które stanowią zał. nr 1do niniejszego regulaminu.

§6
[ocena prac konkursowych]


1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana prze Organizatora.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.
3. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria: poprawność językową, walory poetyckie i językowe, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu.
4. Prace zostaną ocenione w pięciu kategoriach wiekowych:- uczniowie klasy: IV; V;VI;VII;VIII.

§7
[nagrody]

1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.
3. Informacje o wynikach konkursu w formie: imię, nazwisko, wiek, opiekun, placówka oraz sposobie przekazania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie oraz w siedzibie organizatora na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, a poszczególni laureaci powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru nagród.
4. Wyniki konkursu mogą zostać również opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia: www.jerzmanowice-przeginia.pl.
5. Dla wszystkich autorów wierszy przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

§8
[informacje dodatkowe]

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

§9
[kontakt]

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§10
[koordynatorzy konkursu ]

Małgorzata Bigaj: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Marzena Ćwik: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jadwiga Salawa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik nr 1 do regulaminu TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs plastyczny „Obrazy z życia św. Józefa"
30.01.2021

Diecezjalny konkurs plastyczny „Obrazy z życia św. Józefa"
pod Honorowym Patronatem
JE Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
w ramach obchodów Roku Świętego Józefa

I. ORGANIZATORZY
- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;
- Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia Tomasz Gwizdała;
- Parafia pw. Św. Katarzyny w Sąspowie;
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie.

II. ADRESACI
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych kl. I-III z diecezji sosnowieckiej i z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

III. CELE KONKURSU
- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela;
- pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości św. Józefa;
- ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin;
- pogłębienie uczuć religijnych;
- rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych;
- kształtowanie wrażliwości uczniów;
- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:
- kategoria I – dzieci przedszkolne;
- kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu „Obrazy z życia św. Józefa".
4. Format pracy: A3.
5. Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka).
6. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie; Sąspów 32; 32-048 Jerzmanowice (z dopiskiem: Konkurs – Św. Józef ) do dnia 19.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), a prace w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

7. Do pracy należy dołączyć „kartę informacyjną" oraz „oświadczenie autora pracy", które stanowią zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać: trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.

V. NAGRODY
1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.
3. Informacje o wynikach konkursu w formie: imię, nazwisko, wiek, opiekun, placówka oraz sposobie przekazania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sąspowie oraz w siedzibie organizatora na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, a poszczególni laureaci powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru nagród.
4. Wyniki konkursu mogą zostać również opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia: www.jerzmanowice-przeginia.pl

VI. UWAGI ORGANIZATORÓW:
1. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
5. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator przewiduje wydawanie zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

KOORDYNATORZY KONKURSU
Małgorzata Bigaj: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Marzena Ćwik: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Jadwiga Salawa: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik karta i oświadczenie TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs na publikację posta na temat św. Józefa w mediach społecznościowych
29.01.2021

Diecezjalny konkurs na publikację posta na temat św. Józefa w mediach społecznościowych

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

ADRESACI
• Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII z diecezji sosnowieckiej
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
• Propagowanie wiedzy o św. Józefie
• Kultywowanie pamięci o ziemskim opiekunie Jezusa
• Pogłębienie uczuć religijnych
• Rozbudzenie aktywności twórczej
• Rozwijanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza informatycznych i cyfrowych

ZASADY UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter jednoetapowy.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na zredagowaniu propozycji wpisu, relacji, postu na Facebooka lub Instagrama lub Twittera, związanego ze św. Józefem.
• Praca konkursowa powinna zostać stworzona w programie graficznym Canva lub Gimp, Photoshop, Ipiccy, Pixlr, Sumopaint lub innym.
• Uczeń może skorzystać także z szablonu do tworzenia portalu społecznościowego
https://www.tweetgen.com/create/tweet.html
https://www.classtools.net/FB/home-page
• Pracę konkursową może stworzyć jeden uczeń.
• Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną i oświadczenie - TUTAJ .
• Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV–VIII szkół podstawowych oraz klas szkół ponadpodstawowych przez członków komisji konkursowej powołanej przez organizatorów.
• Ocenie podlega zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość, przejrzystość, estetyka wykonania.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 marca 2021 r. na stronach: www.katecheza.sosnowiec.pl oraz http://sp10.vot.pl/
• Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
• Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo fotografowania prac konkursowych. Autorzy prac (rodzice/prawni opiekunowie autorów) wyrażają zgodę na prezentację ich twórczości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji i powszechnego promowania konkursu.

TERMIN:
Termin dostarczenia prac w formie elektronicznej do dn. 12.03.2021 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Diecezjalny konkurs literacki w Roku Świętego Józefa
29.01.2021

Diecezjalny konkurs literacki w Roku Świętego Józefa
Nauczanie Papieża Seniora Benedykta XVI – wiara, nadzieja i miłość według Josefa Ratzingera

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Uczniowie szkół ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- odkrycie bogactwa nauczania Papieża Seniora Benedykta XVI,
- kształtowanie cnót teologalnych: wiary nadziei i miłości,
- pobudzanie do dzielenia się świadectwem osobistej wiary,
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami literackimi.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Uczniowie piszą esej na jeden z wybranych tematów:

- Wiara w nauczaniu Benedykta XVI – Josefa Ratzingera. Co to oznacza dla mnie?
(źródło: List apostolski Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary).

- Nadzieja w nauczaniu Benedykta XVI – Josefa Ratzingera. Co to oznacza dla mnie?
(źródło: Encyklika Spe Salvi - punkty 32-48).

- Miłość w nauczaniu Benedykta XVI – Josefa Ratzingera. Co to oznacza dla mnie?
(źródło: Encyklika Deus Caritas est - punkty 3-18).

3. Esej należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie 3 strony tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.
4. Po napisaniu eseju należy go przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec do dnia 10 kwietnia 2021 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 kwietnia 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 kwietnia 2021 r. do 24 kwietnia 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla wszystkich autorów esejów przewidziane są nagrody rzeczowe.
Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy" - TUTAJ .

 
Diecezjalny konkurs wiedzy o św. Józefie w Roku Świętego Józefa
29.01.2021

Diecezjalny konkurs wiedzy o św. Józefie w Roku Świętego Józefa

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

ADRESACI
Uczniowie szkół ponadpodstawowych (oprócz klas programowo najwyższych) diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU
- zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
- przybliżenie osoby i misji św. Józefa;
- kształtowanie umiejętności zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
- kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa.

TERMINY
Zgłoszenia: Kartę zgłoszenia TUTAJ  należy przesłać do końca lutego na adres mailowy Wydziału Katechetycznego:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Etap szkolny: 19 marca 2021 r.
Etap diecezjalny: 9 czerwca 2021 r. (jeśli pozwoli sytuacja pandemiczna, ewentualnie koniec września 2021 r.)

ZASADY
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego.
Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania.
Zestaw pytań, karta odpowiedzi a także protokół etapu szkolnego wraz z załącznikami: (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego, oświadczenie katechety) zostaną przekazane do zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu szkoły 17 marca 2021 r. Dokumentację protokół z załącznikami i prace zakwalifikowanych uczniów należy dostarczyć do Wydziału do końca marca.
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowanych zostaje dwóch uczniów ze szkoły z najwyższą punktacją (powyżej 50%).
Etap diecezjalny składa się z części pisemnej testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania a także z ewentualnej dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców poszczególnych miejsc.
Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

LITERATURA
Literatura - etap szkolny
1. Bł. Pius IX Dekret Quemadmodum Deus - ogłaszający św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego;
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/118.html
2. Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Redemptoris custos przybliżają osobę i misję św. Józefa;
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/11.html
3. Papież Franciszek List apostolski Patris corde z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego;
4. List Biskupa Sosnowieckiego z racji ogłoszenia w Kościele Roku Jubileuszowego ku czci św. Józefa;
5. Ks. Tomasz Kaczmarek, Św. Józef w nauczaniu ojców Kościoła - Idee przewodnie;
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/246.html
6. Św. Józef w nauczaniu Papieży.
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/7.html

Literatura - etap diecezjalny
literatura z etapu szkolnego oraz
7. ks. W. Cichosz, ks. Ł. Rumian, Pedagogia Świętego Józefa w świetle Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos", [w:] Teologia i Człowiek, Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 50 (2020), s 65-90;
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TiCz/article/view/TiCz.2020.018/26427
8. Wacław Stefan Borek, Wszystko o św. Józefie, Patron XXI w., Wydawnictwo Sfinks 2020 r.

 

 
Konkurs dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
29.01.2021

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
„Św. Józef – bohater bez peleryny"

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie

ADRESACI:
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczący się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, oddziałach integracyjnych, oddziałach specjalnych diecezji sosnowieckiej.

CELE KONKURSU:
• pogłębienie wiedzy dotyczącej osoby św. Józefa;
• stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności plastycznych oraz wyrażania się poprzez sztukę;
• uwrażliwienie na piękno sztuk plastycznych;
• przełamywanie barier między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Głównym celem konkursu jest ukazanie osoby św. Józefa – cieśli z Nazaretu, z królewskiego rodu Dawida, jako prawdziwego bohatera Ewangelii. Tego, który z determinacją i odwagą troszczył się o powierzonego jego opiece Bożego Syna i choć nie nosił peleryny superbohatera, potrafił ustrzec przed gniewem okrutnego Heroda. Uczestnicy przedstawiają postać św. Józefa techniką kolażu. W pracy plastycznej powinien się znaleźć przynajmniej jeden element z drewna nawiązujący do zawodu św. Józefa. Jedna palcówka może zgłosić do konkursu 10 prac różnych autorów.

Format pracy to A3 lub A4. Na odwrocie należy przykleić metryczkę.Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac w oparciu o następujące kryteria:
• pomysłowość i oryginalność;
• zgodność pracy z tematyką konkursu;
• estetyka pracy;
• samodzielność wykonania;
• ogólne wrażenie artystyczne.

Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Galeria prac plastycznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

TERMIN:
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16.04.2021 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 8
32 – 332 Bukowno
z dopiskiem na kopercie „Diecezjalny Konkurs Plastyczny"
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie sp1bukowno.edupage.org w dniu 30 kwietnia 2021 r. Nagrody będzie można odebrać w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
Katarzyna Gajdziszewska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ks. Adam Rogal – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

metryczka

oświadczenie rodzica

 
Diecezjalny akademicki konkurs literacki w Roku Świętego Józefa
29.01.2021

Diecezjalny akademicki konkurs literacki w Roku Świętego Józefa
Eros i agape – różnica i jedność. Wizja miłości w nauczaniu Papieża Seniora Benedykta XVI – Josepha Ratzingera – w kontekście współczesnej kultury

PATRONAT HONOROWY
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

ORGANIZATORZY
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

ADRESACI
Studenci uczelni wyższych zamieszkujący lub studiujący na terenie diecezji sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
- odkrycie bogactwa nauczania Papieża Seniora Benedykta XVI,
- propagowanie chrześcijańskiej wizji miłości,
- wskazanie na niebezpieczeństwo złego pojmowania miłości międzyludzkiej,
- rozwijanie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej,
- zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami literackimi.

KOOORDYNATOR KONKURSU
ks. dr Michał Knapik

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Studenci piszą esej na temat:

Eros i agape – różnica i jedność. Wizja miłości w nauczaniu Papieża Seniora Benedykta XVI – Josepha Ratzingera – w kontekście współczesnej kultury

Źródła (wszystkie dostępne są online):
- Encyklika Deus Caritas est,
[http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html]
- Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach (27 V 2006 – Kraków),
[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pl_mlodziez-blonia_27052006.html]
- Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na lotnisku Cuatro Vientos (20 VIII 2011 – Madryt),
[https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/czuwanie_sdm_20082011.html]
- Przygotowanie do małżeństwa drogą wiary. Przemówienie do narzeczonych na Piazza del Plebiscito (11 IX 2011 – Ankona).
[https://www.niedziela.pl/artykul/95929/nd/Przygotowanie-do-malzenstwa-droga-wiary]

3. Esej należy napisać zgodnie z określonymi wymaganiami edytorskimi: maksymalnie 5 stron tekstu A-4, czcionka Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.
4. Po napisaniu eseju należy go przesłać pocztą na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec do dnia 13 marca 2021 r.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 20 marca 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 23 marca 2021 r. do 27 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY
Dla wszystkich autorów esejów przewidziane są nagrody rzeczowe.
Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną" oraz „Oświadczenie autora pracy" TUTAJ

 
Diecezjalny konkurs plastyczny - św. Józef - opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin
22.01.2021

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
w Roku Świętego Józefa

„Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin"

PATRONAT HONOROWY:
JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP GRZEGORZ KASZAK

ORGANIZATORZY:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
Parafia Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

ADRESACI:
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z RODZINAMI Z DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

CELE KONKURSU:
- pogłębienie wiedzy o św. Józefie w oparciu o wskazany tekst biblijny, krótki komentarz i film na YouTube;
- ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli, z terenu diecezji sosnowieckiej wraz z rodzinami, których zadaniem jest wykonanie za pomocą dowolnej techniki pracy plastycznej, która powinna nawiązywać do tematu konkursu: „Św. Józef – opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin".

UWAGA!
Pomocą w poznaniu św. Józefa, jego roli i zadań w życiu Świętej Rodziny jest przywołany tekst biblijny z komentarzem (załącznik nr 1) i film na YouTube.

- sposób wykonania: praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu konkursu dowolną techniką w dowolnym formacie.
- na odwrocie każdej pracy plastycznej należy nakleić formularz konkursowy (załącznik nr 2).
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać:
trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach, gdzie znajduje się regulamin konkursu wraz z załącznikami i na stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu.

TERMIN: Prace należy dostarczyć do dn. 19.03.2021 r. na adres:
Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
ul. Wolności 46
42-625 Pyrzowice
Prace nadesłane po upływie terminu nie będą oceniane.

31 marca 2021 r. na stronie parafii Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach i stronie Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu zostanie ogłoszona lista laureatów. Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (519-512-816) w dniach od 20 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.


KOORDYNATOR KONKURSU:
mgr lic. Anna Gładkowska, tel.: 604 939 060 – w razie jakichkolwiek pytań związanych z konkursem proszę o telefon.
STRONA INTERNETOWA I MATERIAŁY DO POBRANIA:
www.parafiapyrzowice.pl zakładka: Aktualności https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0

załacznik nr 1 - TUTAJ

załącznik nr 2 - TUTAJ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3