REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

LUD BOŻY – WIERNI

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych (dalej: „Konkurs") jest Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs ma charakter naukowy i jest Konkursem wiedzy.
4. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego; zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła katolickiego; formowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą.
5. Konkurs trwa od 21 listopada 2023 roku do dnia 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych oraz technicznych, którzy ukończyli 18 rok życia lub są osobami powyżej 15 roku życia, posiadającymi zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnikami Konkursu").
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być nauczyciele. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Koszty związane z przejazdem uczestników Konkursu na etap finałowy pokrywają Uczestnicy.

§ 3.
Temat, Forma, Zgłoszenia
1. Tematem VIII edycji Konkursu jest „Lud Boży – Wierni".
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwuetapowej formie pisemnego testu:
a. Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru,
b. Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu szkolnego lub finałowego w formie stacjonarnej z przyczyn niezależnych od Organizatorów, w tym m. in. z powodu ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub formy przeprowadzenia etapu szkolnego lub finałowego. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Opiekunów nie później niż na miesiąc przed nowym terminem etapu szkolnego lub finałowego.
4. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie należy przesłać do 11 listopada 2023 roku do godziny 23:59 WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/ik7zh56gY9 podając: miejscowość, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nauczyciela-Opiekuna (Katechety) odpowiedzialnego za etap szkolny i liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie.
5. Zgłoszenie do Konkursu może również nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
6. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie można dokonać także w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając zgłoszenie (załącznik nr 1) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE".

§ 4.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszym jest etap szkolny, drugi to etap ogólnopolski (finałowy), który odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.
2. Etap szkolny:
a. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są Nauczyciele-Opiekunowie (katecheci) zgłaszający Uczniów do Konkursu. Pytania na etap szkolny oraz protokół konkursowy (załącznik nr 6) zostaną przesłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
b. Nauczyciel-Opiekun (katecheta) w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.
c. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, Nauczyciele-Opiekunowie (katecheci) przesyłają karty odpowiedzi uczniów wraz z protokołem (załącznik nr 6), listę uczestników epatu szkolnego (załacznik nr 7) oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych" na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem KONKURS lub skany dokumentów na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15 grudnia 2023 roku. Karty odpowiedzi uczniów zostaną sprawdzone przez Komisję powołaną przez organizatorów.
d. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podpisania się na karcie odpowiedzi drukowanymi literami.
e. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik może otrzymać 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik otrzymuje 0 punktów.
f. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem sprawdzania prac konkursowych, Organizator powoła Komisję Rewizyjną w składzie: Opiekun Koła, Prezes Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris, Członek Zarządu Koła.
g. Organizatorzy prześlą wyniki Konkursu do 20 stycznia 2024 roku na adres kontaktowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
h. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się nie więcej niż 150 najlepszych Uczestników etapu szkolnego.
i. Organizator rości sobie prawo do wykluczenia pracy w przypadku naruszenia integralności karty odpowiedzi (zmiana formatu, zniszczenie, nieczytelność danych, wydrukowanie na formacie innym niż A4).
3. Etap ogólnopolski
a. Etap ogólnopolski odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku.
b. Etap ogólnopolski odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
c. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test wielkokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. Za poprawne wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi na pytanie uczestnik uzyskuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik uzyskuje 0 punktów.
d. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.
4. Runda dodatkowa
a. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia Konkursu, Komisja Konkursowa składająca się z Organizatorów oraz Profesorów może zdecydować albo o przyznaniu nagród ex aequo, albo przeprowadzić rundę dodatkową (dogrywkę).
b. Zadaniem uczestników rundy dodatkowej jest rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań.
c. Za poprawne wskazanie wszystkich właściwych odpowiedzi na pytanie uczestnik uzyskuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną Uczestnik uzyskuje 0 punktów. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 15 minut.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu w przypadku przeprowadzenia rundy dodatkowej:
a. Wskazanie zwycięzcy następuje przez zsumowanie punktów z rundy dodatkowej i testu etapu finałowego.
b. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia konkursu po przeprowadzeniu rudny dodatkowej decyzję w sprawie sposobu dalszego postępowania podejmuje Komisja Konkursowa, nie wyłączając przeprowadzenia drugiej rundy dodatkowej w postaci odpowiedzi ustnej przed Komisją.

§ 5.
Materiały źródłowe
Pytania na dwóch etapach konkursowych będą tworzone na podstawie dokumentów Kościoła stanowiących załącznik nr 5.

§ 6.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych oraz, z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych, prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. nazwę i adres szkoły,
c. numer telefonu oraz adres e-mail Nauczyciela-Opiekuna (Katechety).
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły oraz swojego wizerunku w celu informowania (także w środkach społecznego przekazu) o wynikach Konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym, z zachowaniem przepisów przewidzianych prawem.
11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów Konkursu; administrator danych zastrzega sobie prawo do usunięcia danych po upływie terminu na wniesienie zażalenia na wyniki Konkursu.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 7.
Nagrody
1. Główną nagrodę w Konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce.
3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom, które otrzymały wyróżnienia.
4. Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona jest od zajmowanego miejsca.
5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 4 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie przekraczają sumy 2000 zł na jednego uczestnika.
6. Tytuł Laureata Konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i III miejsce. Ponadto tytuł Laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie.
7. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż 5 osobom, które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub III miejsca.
8. Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł Finalisty Konkursu oraz otrzymują dyplom Finalisty.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego.

§ 8.
Zażalenie
1. Zażalenie w formie pisemnej, jak i elektronicznej, co do rozstrzygnięcia Konkursu mogą składać Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem swoich Nauczycieli-Opiekunów (katechetów).
2. Zażalenie może być przesłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników Konkursu.
3. Zażalenia rozpatrywać będzie Komisja, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt f.
4. Zażalenia rozpatrywane będą w terminie 7 dni od ich doręczenia.
5. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia zażalenia.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.
2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie oraz przesłanie przez każdego z Uczestników Konkursu oraz Nauczyciela-Opiekuna (Katechety) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 2), zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku awansu do etapu ogólnopolskiego (Załącznik nr 4).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte Uczestników.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), na stronie internetowej https://www.wpk.uksw.edu.pl, na stronie fanpage-u (https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/) oraz w wydarzeniu Organizatora (https://fb.me/e/1rkLqJzot).
5. W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
1. Nazwa szkoły
2. Miejscowość
3. Adres szkoły
4. Imię i nazwisko Nauczyciela-Opiekuna (Katechety)
5. Telefon kontaktowy Nauczyciela-Opiekuna (Katechety)
6. Adres e-mail Nauczyciela-Opiekuna (Katechety)
7. Liczba uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie

Załącznik nr 2
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Lud Boży – Wierni".
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.

........................................
(miejscowość, data)

.............................................
(podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Lud Boży – Wierni" oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

........................................
(miejscowość, data)

.............................................
(podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Lud Boży – Wierni".

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakakolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, na potrzeby VI Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Lud Boży – Wierni".
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.

......................................
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 5
Materiały źródłowe

Zakres konkursu (etap szkolny i ogólnopolski)
1. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, księga II (kan. 204-329) (stan prawny na 8.08.2023).
2. II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, numery 9-17.
3. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, 30.12.1988, numery 9-10, 14-16; 21-23; 25-30.

Załącznik nr 6
Protokół konkursowy

............................................................................
/pieczęć szkoły//miejscowość, data/

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONKURSU NA ETAPIE SZKOLNYM

Szkolna Komisja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w składzie:
Przewodniczący: ..........................................................................................
Członek: .....................................................................................................
Członek: .....................................................................................................

w dniu ...................... w godz. od ............ do ........... przeprowadziła szkolny etap konkursu.

W konkursie wzięło udział ...............................................................uczniów.
/podać liczbę uczniów przystępujących do konkursu/

Uwagi o przebiegu konkursu:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji:

Członek: ........................................

Członek: ........................................

Podpis Przewodniczącego
Szkolnej Komisji Konkursowej

......................................

Załącznik nr 7
Lista uczestników etapu szkolnego (wypełnić drukowanymi literami)
1.
2.
3.
Podpisy członków komisji:

Członek: ........................................

Członek: ........................................

Podpis Przewodniczącego
Szkolnej Komisji Konkursowej

......................................