Uchwała w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników.

UCHWAŁA
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" i programów nauczania religii oraz oceny podręczników
wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku – tekst jednolity

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręczników, stosuje się „Pod-stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, mogą najwcześniej obowiązywać:
1) od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podsta-wowej;
2) od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;
3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej;
4) od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej.
4. Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Podstawę programową kate-chezy Kościoła katolickiego w Polsce", o której mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie:
1) od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
2) od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
3) od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
4) od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.

§ 2
1. „Program nauczania religii" z dnia 19 września 2018 roku obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-4.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów nauczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 9 czerwca 2018 roku.
3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2024 roku, z zastrzeżeniem § 3.
4. Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są zatwierdzane w trybie opisanym w uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2001 roku Regulamin zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży, zgodnie z kwestionariuszem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, czteroletnich technikach oraz szkołach zawodowych, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Pol-sce" z dnia 8 marca 2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, co oznacza, że obowiązywanie dla tych szkół decyzji o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej ) do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
2) II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodowej) do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
3) III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 sierpnia 2022 roku;
4) IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
1a. W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z dnia 8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, które rozpoczynają naukę w tych szkołach w roku szkolnym 2019/20, co oznacza, że:
1) w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2020 roku dotychczasowych podręczników do klasy III gim-nazjum;
2) w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
3) w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2022 roku podręczników do klas II dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;
4) w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) oraz na II stopniu szkoły branżowej używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klas III dotychczaso-wych szkół ponadgimnazjalnych;
5) w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku podręczników do klasy IV dotychczasowego technikum czteroletniego.
2. Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręczników do klas:
1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku;
2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku;
3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku;
4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku.
3. W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdzenia programów nauczania i podręczników dla klas nie wymienionych w ust.1-2, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Marek Korgul

Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

bp Marek Mendyk